Google+

Intelixencia Emocional - Agasallo de Nadal.

Dende que Goldman publicara o seu libro o fenómeno ó redor deste novo xeito de aborda-la vida non cesou e agora hai unha auténtica industria xirando en torno a ela e as suas secuelas ou fillas (intelixencia constructiva etc.) mais eu sempre me preguntei que relación neuro fisiolóxica tería todo esto i si realmente fora Goldman o primeiro en velo.

Para a segunda cuestión a resposta acheina nun boltin de Escepticemia (e-boletin de Doyma que vos recomendo) adicado á neurociencia. Nel reseñase un libro escrito hai 10 anos por Antonio Damasio co suxerente titulo "O erro de Descartes" no que se dá conta de que a separación entre a materia da que está feita o cerebro e a mente non é posibel i que as emocions agás de seren claves na conducta human, entán na base da consciencia, do pensamento e dos proxectos persoais.

O debate e a investigación seguen abertos, mais é evidente que as "ciencias da mente" ou neurociencias están no centro da atención científca, filosófica e intelectual do momento. Por elo non quero pasar o día de nadal sen vos recomendar un agasallo:

O libro de resumen das entrevistas que Eduald Punset (que persoaxe) fai no programa RedesTV e que se titula " Cara a cara con la vida, la mente y el universo " coido que é unha ocasión única de darlle a esa persoa estimada unha visión ampla do que nos rodea para que poda decidir por sí mesma i enfronta-la vida de outro xeito.

Filtra-la información

Con mais de 8.000 millons de páxinas pescudadas google é o mellor buscador da rede; e ainda así os seus inxeñeiros seguen a traballar co obxectivo de mellorar pois coidan (e con razón) que, na maioria dos casos, os seus visitantes non atopan o que pescudan...

No eido da información sanitaria e da educación sanitaria (ou seña a información para a povoación en xeral) o exponencial incremento das fontes e de canles de acceso á mesma está a crear unha soberana confusión entre ese grupo de xente que percura información moi concreta sobre os seus problemas ou o que lle dixeron que tiña...

Para tentar de dar unha saida ordenada a esta situación estase a crear nos USA unha plataforma chamada Patientinform.org que agrupa a American Heart Association, a American Cancer Society e a American Diabetes Association, unha veintena de editores de prestixio (entre eles, a American Medical Association, o Grupo British Medical Journal, o Grupo Nature e o xigante editorial Elsevier) e a National Library of Medicine e que non só tentará dar a mellor información dispoñible sobre os temas seleccionados (Dende a primaveira do 2005:Cancro, Diabete i Enfermidade coroaria) senon tamén unha permanente interpretación da mesma para os cidadans e (engado eu) para os medios de comunicación.

Polo de agora está en construcción, pero habera que seguir este recurso de perto e irmos facendo presión para que se edite noutras linguas...

<

Asociacion de Enfermería Comunitaria

Ainda que toda a miña vida profesional se ten desenrolado no eido da atención especializada e que (semellame) coa "blindaxe" que se oferta agora escusandose nas especialidades non vou trocar de ámbeto de traballo en toda a miña carreira; o certo é que tento manterme informado dos outros aspectos da actividade enfermeira visitando webs e estando apuntado a listas de correo ( Investen, seei, enfermería de urgencias, aec... ).Desta última vai este post. Nestas datas acabo de recibires un correo da Asociación de enfermería comunitaria anunciando a posta en marcha dun foro co atinado nome de ágor@. Tiven curiosidade i decidin explora-la web para comprobar que os cartos dos socios desta organización si estan ben empregados (ou teñen bó patrocinio que contactos non han de fallar).

Visitade a web; ten un bó diseño e semella pertinente en contidos, non en balde anda nelo Adolf Guirao e outra xente con experiencia na web.

Poida que pensedes que xa existen foros dabondo para os temas enfermeiros e que sexades partidarios de canaliza-los debates profesionais ó traveso dos foros da OCENF; eu son reacio a todo o que sexa asociacionismo obrigatorio porque sempre acaba ocorrendo que unha persoa (elexida non se sabe ben como) di falar en nome de todos os membros ainda que a maioria se expresen contra a súa pertenza a esa asociación; i esta persoa emprega o nome de todos para negociar e facer presión sobre os temas que lle interesan e no senso que lle interesa.

Nunha asociación cientifico-profesional de caracter voluntario soe habermos mais participación e de mais calidade e nos modelos de desenrolo profesional alto (eses que nos mentan sempre: Os anglosaxons e o franco-canadiano ) son estas asociacions as que levan a voz cantante no canto á adopción de códigos profesionais, programas formativos específicos do eido no que se desenvolve a asociación, politicas de investigación etc.

Eso, que por aqui podedes respostar que eu non tiro a pedra i escondo a man... (non é preciso deixar un mail para facer comentários).

Marcha "o central"

Marcha o central. Vira quen bo o fara?

Negociación

Afectar o que se dí afectar directamente non me afecta, mais si que me sinto afectado... Xa vai para 6 anos que marchei de Verin, pero sempre mantiven lazos coa xente que ali estaba e me mantiven ó tanto do que ali ocorria; por iso me alegra que se estexa a negociar a "integración" no SERGAS.

Manteño as miñas preguntas de "¿como?", "¿porque?" e "¿porque agora?" e vou atopando respostas.

Unha delas a de que a integración do persoal se faría polo decreto 476/1996 (DOG 20/02/1997) que foi o aplicado os centros das corporacions locais e provinciais no momento da sua integracion... coido que ó se tratar dunha negociación está será a solicitude da "parte social"; solicitude coherente dende o punto de vista da similitude de situacions ainda que non dende o punto de vista das manifestacions públicas que se fixeron con respecto ás persoas que traballan na FHV no seu inicio.En fin "cosas veredes amigo Sancho...".

Otra cuestión que me atenaza é saber que garantias hai de que este proceso continúe tra-las eleccions da primaveira si non están resoltas entón.

O que dixo Ortun

Mentras eu ia dun lado � outro celebrouse o II Congreso de atenci�n Sanitaria da �rea do Bierzo...Desculpade a calidade do cartel, pero non puiden conquerilo mellor.

Polo que me conta quen puido asistir o discurso do se?or Ortun na inauguraci�n foi moi na li?a do Congreso... algo de todo, todo moi vago e superfluo.

Mais interesantes estiveron os talleres sobor da econom�a da saude. O fomento da d�bida cr�tica como primeiro paso nun b� proceso de mellora (incluida, ou mellor: escomenzando pola autocr�tica) de calquer proceso de decisions e a mensaxe de que todos nun centro sanitario somos e facemos foron os contidos mais interesantes.

M�goa non poder acudir para facer preguntas; sobor de todo � se?ora Pastor sobre si o SERGAS rec?a no canto das novas formas de xesti�n...

"PASAR AL SERGAS"

DIXOME, DIXOME. PROMESAS OU FRACASODisque, comentan, corre por ahi... que a Fundaci�n Hospital Ver�n vai "pasar al SERGAS" en 2006.

Primeiro un preg�ntase que quere dicir de verdade "pasar al SERGAS"; pois o 100% do capital da FHV xa pertence � SERGAS que � ademais o principal comprador de servicios da FHV e determina toda a xesti�n do centro.
?Equivale iso a que o persoal da FHV vai pasar a estatutario?; non ten porque si nin porque non ainda que coa recente referencia dos hospitais das deputacions, hospitais militares, o ISM e a negociaci�n que se est� a producir no canto da sanidade penitenciaria todo semella que si.
?Ter�a ise paso algun outro significado?. Dende logo dende a oposici�n (mais o BNG que o PSdG-PSOE) e os sindicatos a lectura ser�a de: "fracaso do modelo privatizador" ou gaitas polo estilo (o SOE que non cuspa moi alto que logo lle d� na faciana...) Mais coido que non se esforzarian en investigar que se fixo ben e que se fixo mal ali nestes 10 anos e que se pode aprender de elo para mellorar a sanidade p�blica.
Ainda ten outro significado profundo dentro do goberno galego. Este modelo puxose a andar cando o se?or A. Nu?ez Feijoo era presidente do SERGAS e JM Romay conselleiro de sanidade con gran "ruido de fondo" do "grupo da boina" en Ourense que non desaproveitou a ocasi�n no 96 para facer unha "toma de posesi�n" do hospital que mais semellou o desembarco de Colon en Am�rica (s� fallaron os estandartes).
Pode, logo, ser un globo sonda e nada mais porque semellante paso ser�a irmos contracorrente se temos en conta que do que mais se fala na xesti�n sanitaria actual � de "coxestionar ou cofinanciar" os novos centros da man da sanidade privada
Tam�n pode tratarse dun xeito de incentivaci�n para o persoal � vista do desencanto que existe dempois de 10 anos de deterioro cont�nuo das condicions de traballo e de desprezo por parte do resto da sanidade publica. Non esquezamos que estamos en campa?a electoral.

Congreso de atenci�n sanitaria

Os d�as 18 e 19 de Novembro celebrarase en Ponferrada a 2? edici�n do congreso de atenci�n sanitaria orientado nesta ocasi�n en torno � continuidade dos coidados. Lamentablemente non ten mais enlace web que esta nova de diario de Le�n...

Mais como queira que dentro do Hospital del Bierzo si esta a circular un correo co programa previo semellame axeitado destacar duas presencias importantes


Vicente Ort�n Rubio: Para os que leen algo de econom�a da saude en Espa?a � unha refer�ncia ineludibel dende hai 10 anos. Ainda que os Defensores a ultranza da sanidade p�blica lle ataquen por manter posicions economicistas e/ou privatizadoras as s�as analises soen ter gran solidez.
Participa na sesi�n inaugural e nun taller sobor econom�a da saude.


Ana M. Pastor J. Responsabel de sanidade no PP. Foi a ministra de sanidade que fixo realidade o Estatuto Marco que levava 17 anos "na rec�mara";e a Lei de ordenaci�n das profesions sanitarias que recibiu gran contestaci�n por parte sindical (que non dos colexios profesionais)


Bueno; si o ano pasado as, daquela, Xornadas de atenci�n sanitaria me pareceran: "altamente inespecificas e moi ambiciosas" as deste ano queren centrarse nunha tem�tica, pero semella que van sair un pouco dispersas mais, mellor � que nada.

A pandemia que ven.

As noticias "xen�ticamente incorrectas" de wired son moi interesantes para estar � d�a no que respecta � tecnoloxia aplicada � sanidade e non s� iso.

Tam�n se poden ver alertas "mesianicas" coma esta que avisa sobor dunha pr�xima pandemia de gripe. Como vedes dende os anos 60 non se produce ningunha pandemia de gripe con grande mortalidade, ou se?a cunha mutaci�n importante nos virus que nos pillase pouco inmunizados.

Evidentemente a alerta vai en serio vendo que a fonte � a WHO/OMS que pon � vosa disposici�n moita informaci�n (en ingles) sobre a pandemia e os plans preventivos e de acci�n (documento en castelan)

O se?or das verbas

Na fin de semana do 21 de Outubro celebrouse en Madrid o encontro "La sanidad privada en Espa?a y su papel dentro del SNS" no que estiveron gran parte das "cabezas pensantes" e todo o WIW da sanidade espa?ola. Este encontro tivo como invitado estrela a Tom Sackville (ex ministro brit�nico de sanidade con Iron Woman e pai da PFI)Tam�n asistiron, entre outros, Fernando Lamata (secretario xeral de sanidade do MSC) e Vicente Rambla (conselleiro de sanidade de Valencia).
Mentras o se?or Sackville semellaba percorre-lo cami?o de volta dende a PFI (Iniciativa Financieira privada) dicindo que:" el verdadero problema de la sanidad no es el edificio sino lo que sucede dentro" , pero insistindo en que a mellora da eficiencia nos centros p�blicos son ser� posible co modelo tradicional; o se?or Rambla segu�a a alabar o sistema capitativo aplicado en alzira (e xa reformado por insuficiencia financieira) e que pronto se aplicar� en outro �rea de saude de Valencia (Marina Alta) e , moi probablemente, nos novos centros que os "Espe Boys" van por en marcha en Madrid.

Mais interesantes e alarmantes (� meu entender) foron as verbas de Lamata; o extraordinario incremento da factura farmaceutica est� a producir unha disminuci�n relativa nos gastos de persoal do sistema e a infrafacturaci�n de miles de millons de Euros (carallo baby???) na atenci�n �s extranxeiros fan soar as trompetas de Xeric� diante do sistema de aseguramento p�blico: Na recente confer�ncia de presidentes auton�micos ( 28/X/2004 ) falouse do financiamento sanitario e da posibel incentivaci�n do seguro privado teor�a reforzada pola intenci�n do ministerio de crear un baremo de danos na asistencia sanitaria (o que reducir�a a incertidume financieira das empresas prestadoras de servizos sanit�rios e das aseguradoras).

?Introducirase � final un sistema dual coma na educaci�n no que uns acuden a centros privados con cartos p�blicos sen pagar sobrecustos financieiros nen impositivos e outros acuden �s centros p�blicos e padecen as consecuencias de anos de infrainvestimentos e de desmotivaci�n xeral?
Con respecto � modelo capitativo (Alzira) Lamata estivo mais ca tibio dicindo que "con los datos disponibles no se podr�a afirmar que estos modelos sean mejores o peores. Les veo pros y contras que me hacen tener dudas sobre su ventaja competitiva".

Eu coido que a vantaxe competitiva que te?en � a desregulaci�n das condicions de compra e de xesti�n de persoal ("flexibilidade" que lle chaman os finos); pero o que mais me entristece e alarma � a idea que ten certa parte da povoaci�n (instigada pola propaganda mediatica) de que nos centros p�blicos se despilfarra recursos a esgalla e que o persoal vive de "pachorra".
No canto dos recursos materiais hai mais "oportunidades" de despilfarrar, prevadicar (roubar)e comisionar en centros de xesti�n privada (fundaci�ns, consorcios, EPs...) que nos centros tradicionais xustamente por esas "trabas e prazos burocr�ticos" (o procedemento administrativo). Efectivamente reco?ezo que o modelo tradicional pon impedimentos � hora de organizar politicas de aforro (eficiencia), pero tam�n vexo moi pouca asunci�n/delegaci�n de responsabilidade nos cargos intermedios que se limitan a facer de "eslabons da cadea".
As grandes deficiencias da xesti�n actual non ve?en pola natureza xuridica dos centros como ben d� Elena Mingo (directora da Red Sanitaria Unica de Utilizaci�n P�blica de Madrid), senon polos deficientes e diferentes sistemas de informaci�n (a base da casa) que non conquiren (nin conquerir�n � 100% ) encasillar nun n�mero de categorias manexables a grande variabilidade humana co resultado de que ainda agora non se pode dicri que � o que se fai nos centros sanit�rios non en que se empregan os recursos consumidos neles co cal � fantas�a calquer estudo de puntos d�biles e fortes e a implementaci�n de medidas correctivas.

Eu sego a opinar que o modelo tradicional se pode reorganizar dende dentro motivando � xente para conquerir-las mellores resultados no seu traballo i que eses "mellores resultados" ser�n o paradigma da eficiencia: "m�s con lo mismo o lo mismo con menos" sen por en perigo nin a CALIDADE-EFICACIA (obxectivo n?1) nin a transparencia .
Evidentemente a nivel macro s� nos queda mirar e ver; os hospitais p�blicos sempre atender�n �s casos mais dificiles t�cnica e humanamente e os outros lles ser� doado adiacarse �s procesos de "alta resoluci�n" onde o valor engadido xere plusvalias.

mail posting

Estou a provar esto do mail post... Coido que me vai valer para facer
post "instant??neos" dende o mobil...

UNS VAN POR ONDE OUTROS XA TROPEZAN

Mentras na comunidade valenciana segue o mar de fondo polo financiamento en xeral do servizo de saude i en particular polos datos e as comparacions que se podan acadar respecto � Hospital de La Ribera.

En Madrid a "se?orita" Aguirre e a sua equipa de "homes grises" vai seguir ese cami?o para cumpli-la promesa eleitoral de 8 novos centros na lexislatura. Sorte que temos o abuelito Barea para nos ilustrar na cuesti�n cremat�stica... Xa o d� el no artigo "No se deben emplear mecanismos de pago variables en funci�n del n�mero de pacientes atendidos pues entonces el riesgo de la concesi�n (su probable d�ficit) se trasladar�a al pagador (la comunidad de Madrid) y esto invalidar�a la concesi�n." Ou se?a que as concesi�ns son hospitais privados que prestan servizo p�blico cun presuposto pechado (por exemplo tanto por habitante) e deben asumi-lo seu d�ficit (si existise).

A esto eng�dese unha interesante aportaci�n dende o punto de vista das teor�as economicistas: a transparencia contable non s� dos centros en concesi�n senon tamen dos centros publicos "tradicionais" para valorar o traballo dos directivos en base �s resultados. Evidentemente estes directivos deber�an poder xestionar e non ser meros administradores co que voltar�amos as teimas de sempre: que si converti-los centros publicos en entes autonomos, que si separar provisi�n de financiamento etc. etc. Pero, coa difer�ncia dun verdadeiro mecanismo de comparaci�n para "cortar cabezas".

E digo eu. ?para cando un verdadeiro mecanismo de comparaci�n da calidade?, ?cando se crear� un unico rexistro para a espera de tal xeito que unha vez que se lle faga unha indicaci�n a un doente este quede rexistrado sen "contabilidade creativa" nen "axendas pechadas"?... O se?or Barea sinala que "los hospitales p�blicos no deben tener como objetivo la rentabilidad econ�mica, pero eso no exime de una buena gesti�n" esta claro que a xesti�n para �l s� existe en termos econ�micos e que a calidade non � mais ca unha caracter�stica do servizo a prestar.

Que os profesionais (da publica e da privada; facultativos, non facultativos e non sanitarios )reflexionemos en voz alta sobor destas cousas contribur�a a mante-la atenci�n sanitaria centrada en quen ten que estar: O doente.

PERO QUE MORRO TE?EN.

Sempre que se fala da sanidade privada nos medios de "desinformaci�n publicada" se lle pon como puntos fortes: a calidade (mais que nada percibida), a menor espera e o acceso a prestacions non cubertas pola SS. Pero, o rico pastel dos carto p�blicos reclama a estes golosos d�pteros que agora se autodefinen coma eficientes (que grande verba cando cada quen calcula os custos como lle peta) e reclaman para os cidadans O DEREITO A ELEXIR .

Eu coido que sinten envexa da educaci�n privada na que todos pagamos o "dereito a elexir" duns poucos para logo non poder elexir n�s ; por exemplo: elexir dar unha clase alternativa � relixi�n ou da-las clases en castel�n ou outro idioma oficial ou ter un espazo cuberto (xa non digo pechado) para as clases de educaci�n f�sica...

Por favor; leede o artigo e opinade, que esto se vai recrudecer a medida que as autonom�as non se podan facer cargo das s�as facturas sanit�rias e busquen solucions "inventivas" � problema pol�tico das listas de espera.

S� quixera lembrar outra nova do mesmo medio lembr�ndonos que tan eficientes empresas levan 10 anos coas cuotas da Seguridade social "condonadas" para que o seu d�ficit non as afogue; conclusi�n: o seguinte paso ser�a esixir unha financiaci�n axeitada que permitise marxe de beneficio. E digo eu ?porque non dar unha financiaci�n axeitada � sanidade p�blica mellorando a s�a calidade i eficacia e beneficiandonos a todos?.

E diredes que o que pon o artigo � que se saque do financiamento p�blico certas prestacions para que cada quen acuda onde lle peta: ?e o meu dereito a ser asistido pola sanidade p�blica?, ?quen se vai facer cargo dos custos do que te?a "complicacions"? (incluidas as indemnizacions � afectado). O dito, este tira e afrouxa acaba de comezar.

XESTION - PRESTIDIXITACION

Xa fai tempo que ve?o "quencendo" a opini�n de que certas profesions "non manuais" baseanse no vocabulario; � dicir que sin a s�a xerga non serian ren nin far�an nada.

� xesti�n da sanidade p�salle iso. Sen a s�a palabreria non ser�a distinguibel dun xogo arcano ou cabalistico.

Os xestores aprenden ese vocabulario coma quen aprende un conxuro e logo empr�gano para adobar uns pases m�xicos cos que facer as cousas � seu xeito... ?Que hai que disminui-la lista de espera?: Nada por aqui, nada por all�... e o 25% dos doentes "caense" da lista por problemas administrativos.?Que non � dabondo?: Faiselle saber os clinicos que NON HAI AXENDA ou que non poden apuntar a ninguen desa patolox�a na LIQ...

Un xogo de maxia potaxia.

Mentras seguen as perversions e os servizos con menos LIQ REAL (que xestionan/aproveitan ben os seus quir�fanos) cobran menos de productividade variabel que o que os outros cobran facendo peonadas co cal... ?quen e que sae incentivado?.

Os magos das verbas precisan instrumentos de xesti�n fiabeis para co?ecermos de verdade os tempos de aproveitamento cir�rxico... R�ome porque ainda � o momento no que � imposibel co?ecer que � o que realmente se fai nos hospitais dende o punto de vista economicista; s� dan paos de cego tratando de encasillar en categorias (verbas, sempre verbas) �s persoas para poder valorizalas. Demasiadas circustancias, diagnosticos, intervencions, complicacions (reais ou potenciais)... quedan fora ou mal definidas para dar (nen por aproximaci�n) coa realidade.

Protestas colexiais, Colexiaci�n. ?e agora porqu�, e agora para qu�

Que a especializaci�n da profesi�n enfermeira � unha das aspiracions da maioria dos profesionais non � desco?ecido; que esa especializaci�n TODOS a entendemos coma unha especializaci�n con reco?ecimento retributivo "per se" (sen que forme parte de carreiras profesionais ou sistemas de ida e volta) tam�n.
O decreto de especialidades aprovarase denantes que eu rematase os estudos da diplomatura e nos anos que levo como profesional so saiu unha nova especialidade mentres que outra foi considerada carreira aparte.
Durante 8 anos de goberno popular as revistillas, panfletos e folletins de sociedade dos colexios profesionais sacaban constantemente os cargos do colexio (non electos democr�ticamente) xunto cos ministros de sanidade correspondentes (incluida a impresentable do caldo de osos tolos) falando verbas vagas sobor das aspiracions da enfermer�a.
En 6 meses a actitude dos colexios ten trocado subitamente ata o punto de estarnos a enviar cartas �s colexiados quencendo o ambiente para movilizacions.?o motivo? Eu non o vexo claro.
Tal e como esta o reordenamento do sistema educativo superior coa implantaci�n dos estudos de Grao para todalas carreiras universitarias e o Postgrao para os estudos seguintes non semella irracional que haxa que reforma-lo decreto de especialidades para adaptalo a estes trocos e que , polo tanto, non se po?an novas especialidades en marcha ata o daquela.
Iso non � paralizaci�n, � planificaci�n.
Namentras eu preguntome ?para qu� estar colexiado se non exerzo actividade no �mbeto privado?.
A mi?a titulaci�n e funcions profesionais dentro do SNS estan garantidas e organizadas non polo colexio senon polas administracions correspondentes. Nos conflictos de caracter laboral a representaci�n das enfermeir@s (e de t�dolos traballadores queiramos ou non ) exercea a Xunta de persoal elexida democr�ticamente (todo � mellorable). A competencia, normalizaci�n e renovaci�n de co?ecimentos profesionais encauzase ben � traveso das sociedades cient�ficas... total ?para que pago o colexio?.
Qu�dame o consolo de recuperar parte dos cartos gracias � erro de alg�n listo (que non pagar� por elo) de pagarlle a colexiaci�n os funcionarios subinspectores. 525.34 E : O DVD-gravador xa o estan a embalar no suleste de asia.

Mais de J.M. Gonzalez Alvarez

A este home estanlle a cair de todas partes
e polo mesmo.

O certo � que se pode tratar dunha manobra calculada para que non te?a que declarar (� parecer ten aforamento por ser conselleiro); pero, si non o � e resulta inculpado/culpabel o estourido pode ser descomunal.


No mesmo diario podemos ler que os conselleiro de sanidade de estremadura aparta de si o c�lice dos novos modelos de xesti�n " Porque no han demostrado nada ".

Xa veremos canto tarda en desdicirse...

Pinto , pinto; gorgorito...

Coma si dun xogo se tratase... Xa comentei que Septembro prometia.

� co?ecido que a causa de todos estes trocos non est� na mellora da xesti�n nin en farrapos de gaita. O motivo non � outro que o conflicto do PP no Bierzo que toca � seu fin e os que toman o control fan o baile das sillas coa s�a m�sica.

S� me queda comentar que o rio est� moi revolto nos dous lados dos Ancares e que todo pode ocorrer.

Pin, pan, pum; Fuera.

O Novo Conselleiro

Pois si que veu Don Manuel con ga?as de leria das vacacions...

Xa sabemos que a sua dieta a base de "sucesores" e "delfins" � o que o mant�n tan xove coma se lle ve na publiciadade electoral; pero desta volta a novedade � "o mais dificil ainda".

A novidade do nomeamento de vicepresidentes sendo significativa non ten mais valor para o governo do pais. Ten mais valor politico que estes vices "nomeen" conselleiros. Tal � o caso de Jos� Manuel Gonzalez Alvarez nomeado conselleiro de sanidade. Non � que non te?a co?ecimentos t�cnicos, todo o contrario; � un t�cnico con t�dalas letras. A s�a provenencia da conselleria de Politica territorial (delegado na provicia de Pontevedra ) situao claramente na �rbita do vicepresidente 1� co que xa traballara cando este era presidente do SERGAS, e lle d� ese "toque politico" que � preciso para sentarse nun consello de goberno.

Na s�a contra xoga (na mi?a opini�n) ser un responsabeis implicados no asunto do Aspergillus no H. do Meixoeiro (ese barco branco sobor Vigo). Xa que si ben non se atopaba � fronte do centro cando se produciron os casos si que era o xerente cando se aprovou a obra e o seu proxecto.

A prol ten as sobradas mostras de "cintura" para esquivar golpes e as amizades politicas de 1� nivel (Rajoy , A. Pastor, A. Nu?ez F. ). Coa ministra case que se vai poder entender en Barallete (xerga dos afiadores ourensans) e boa falla que lle vai facer para sacar os cartos que non se conseguiron do "goberno amigo".

La marcha del central

Coma si dun clube de "fuchibol" se tratase... todos estamos a comenta-la posible marcha do defensa central, pero; ?canto hai de bulo neste tema? non sei por que pero me semella que bastante. O que s� podo dicir � que o novo "adestrador" debe andar de vacances i eu ainda non lle co?ezo o careto nin o nome. "Radio macuto" non acaba de atinar coa triada ontol�xica (?quen � , de onde ven , que pretende ?). Septembro promete.

Silencio

A cascada segue o seu curso... ?� cascada ou � torrente?, ninguen o sabe; unha cousa � certa: Tanto sil�ncio resulta sospeitoso. Non dubidedes que os trocos chegaran dun xeito pouco habitual.

Volta � "Chole"

I é verdade verdadeira... non os pode deixar sós un nen un minuto que enseguida che fan un estropicio bárbaro.

E non foron; por fin, a dar cun substituto para Don Juan en pleno mes de Xullo?. Pois si que che é mala leche... así o home pode ir de vacacions tranquilo sen as preocupacions do traballo. E o novo pois terá tempo de aterrar e decidir se fai trocos ou non; pois como é coñecido os grandes da xestión (e doutras facetas como o fuchibol) sempre levan cosigo a súa equipa. Non penso entrar a comentar ren sobre si coordina ou non coordina ou se cobra e non traballa ou está realmente de vacacions... sintonizade "radio macuto" na cafetería.

A min, como enfermeiro, preocupame mais o que sucedeu na FH Alcorcón co contaxio a varios doentes oncoloxicos co virus da hepatite C durante unha sesión de quimioterapia... Supoño que os xestos mecánicos de emprego de xeringas para cargar medicacions ou o emprego de un mesmo suero para heparinizar varias vias, en fin, algo rutinario... negome a inclui-la hipótese da voluntariedade e tamén (ainda que semelle increible vindo de min ) a creer que se debese a politicas de aforro en material funxible; pois calquera sabe que o maior aforro na sanidade se consigue no persoal e na tecnoloxía e que o aforro encolerizado en material funxible da nun deterioro da calidade que perceben os propios profesionais do seu traballo, diminuindo a autoestima e o valor que se lle dá a ese traballo. Ainda rodaran cabezas que "Masca" para eso non ten tembleque.

FUNDACIONS

Escomenzan a ter as fundacions do SERGAS os mesmos problemas que levaron �s hospitais da XHUP (rede hospitalaria de utilizaci�n p�blica composta por consorcios, fundacions e similares) de catalu?a a ameazar cunha suspensi�n de pagos se a generalitat non asum�a as s�as debedas?.

Xa hai uns anos a xunta tivo que recapitaliza-la fundacion hospital verin ( ver informe do consello de contas na sua web: informe FHV ); agora a situaci�n semella un pouco peor... co novo xerente "desaparecido" en Santiago (?estaranlle a dar un cursi?o?) os doentes e os seus acompa?antes asisten a espect�culos como falla de limpeza, deixar-las camas sen facer por falla de lencer�a, retrasos en probas diagn�sticas e operacions de Marketing para captar doentes de outras listas de espera cir�rxicas... o certo � que resulta moi estrano que certos postos directivos contin�en "vacantes" tras tantear varios candidatos afins e non tan afins.

Nas outras fundacions a situaci�n non � moito mellor; a aplicaci�n draconiana de principios laborais e economicos da empresa privada est� a acabar coa moral do persoal destes centros que ,a falla de recursos , sempre funcionaron gracias � empe?o da sua xente. Profesionais que se ven frustrados pola cont�nua politica de marketing que di cousas moi bonitas, pero que logo non fai ren do que d�.

En fin, s� lembrar que alguns "mascas" da sanidade opinaban (e seguro que siguen a pensar as�) que a reforma do sistema nacional de saude s� seria creible o dia que se pechase algun centro por "falla de rendibilidade".

As verdadeiras preguntas

Nestes intres de "marea viva" andan alguns sorprendidos i outros arroutados polo tema do reparto da "productividade" (a ver, cantos coches queredes para este ano?).

� evidente que moitos da clase A non te?en ainda interiorizada a resposta � verdadeira pregunta:?Son "currito" ou son "consultor" ?; e administraci�n decidiu por eles: Sondes curritos e vos imos toma-lo pelo como tales.

Logo: Queremos quedar ben porque viste moito o da "direcci�n por obxectivos"; pero, deixamos de lado o mais importante deste concepto: A implicaci�n dos que traballan � traveso dunha negociaci�n transparente e dunha cesi�n de control real para que cada quen se?a realmente responsable de aquelo � que ten que chegar. Namentras, pois moi bonito para unha ponencia e moi conflictivo para na hora da verdade. E a hora da verdade � a hora dos cartos, que ninguen vai � traballo por amor � arte.

Nese carro estamos todos... resulta da resultanza que pedimos "inter-nos" un reparto mais lineal, pero queremos con respecto �s outros un reparto proporcional. Pouco coherente. Xa se sabe que as leis estan feitas para adaptarse �s trampas; asi que cada quen prepare o seu libro de rexistro para a s�a actividade e: Luces, c�mara, acci�n...

TOMA DE POSICIONS?

� parecer estase a celebrar unha disputa sobre o emprego das novas formas de xesti�n e sobre como se fixeron e se financian as transfer�ncias sanitarias.

Por unha banda temos o que d� a ministra en Diario Medico con respecto � emprego de concesions privadas para prestar servicio na sanidade p�blica: " Me congratulo de que el Partido Socialista haya dejado bien claro que nunca apoy� el modelo Alcira" , " en relaci�n a las nuevas formas de gesti�n de los centros hospitalarios. So pretexto de mayor autonom�a y eficiencia en la prestaci�n asistencial, ciertamente detraen recursos p�blicos hacia soluciones privadas, limitan las prestaciones a aqu�llas que resultan m�s rentables -desviando y, con ello, sobresaturando, las enfermedades que m�s recursos consumen a otras instituciones p�blicas- para justificar unos supuestos mejores resultados econ�micos. El resultado es que, para beneficiar a unos pocos, se socava el Sistema Nacional de Salud".

Todo isto no medio dunha "ofensiva" do PSPV que est� a pedir que se revise a lei que permite a concesi�n administrativa e esta a "dar ca?a" � conseller actual por todolos medios que ten � seu alcance. Lembremos que en Valencia non s� esta a funcionar a entrega da sanidade dunha comarca a unha concesi�n privada ( Hospital de Alzira, comarca de La Ribera ) senon que se estan a construir dous novos centros con vistas a proceder de igual xeito. A coherencia de facer unha integraci�n vertical de t�dala asistencia dunha comarca nun modelo vense abaixo cando entran en xogo as derivaci�ns de doentes "non rendibels" a outros �reas e a "competencia" con outras �reas en "lista de espera banal"... Isto ten gracia cando vas pedir unha cita e non cha dan por "non ter axenda creada ainda" ou te incluen na lista de espera para operar "cando ve?a � seguinte cita dentro de 3 meses...".

En fin vellos trucos que co?ecen moi ben os xestores dos centros...

Revisión e novo documento

Con motivo do curso "Bases anatómicas da instrumentación cirúrxica" que esta a organizar a Universidade de León no seu campus en Ponferrada, Vimos de revisa-lo documento MATERIALES QUIRÚRGICOS e publicamos tamén unha presentación sobor SUTURA MEC�NICA Na que, polo de agora, notaredes que fallan os videos... non temos espacio dabondo para "colgalos" pero o acadaremos (con algo de incomodidade polos pop-ups).

PRIORIDADES...

�s politicos en campa?a (sexan do sino que sexan) sempre se lles oe o mesmo cando falan da sanidade p�blica; o seu principal problema son as listas de demora, difiren (e non moito) nos plantexamentos para po-las cousas nun lugar coherente porque mentres uns insisten en incrementa-los recursos pr�pios outros insisten en acudir a recursos alleos (e todos prometen mellora-los rendimentos dos actuais recursos e ofertan programas de autoconcertaci�n).

Tra-la "tragala" das derradeiras transferencias cada conselleria de saude das comunidades deber�a loitar con este problema cos seus recursos e semellou que as� era cando alguhas escomenzaron a regular por decreto (que non lei) unha demora m�xima para procedementos cir�rxicos e o feito de acudir � competencia entre centros da pr�pia rede ou asimilables(SERGAS, IMSALUD, SAS, SVS...). Mais os derradeiros "movimentos" publicitados semellan ir noutra direcci�n...

Varias comunidades se estan a aplicar no desenrolo dos regulamentos pendentes da lei de dereitos do doente po?endo especial �nfase nun aspecto que, dende o meu punto de vista, nas actuais circunst�ncias � marxinal. ?como explicar a algu�n que agarda (en termos "reais") 4 ou 5 meses para se operar de unha colecistectom�a que neses meses non se puido operar para que outros doentes tivesen unha habitaci�n para eles s�s?... eu coido que moitos dirixentes da sanidade se deixan imbuir polo marketing e os conceptos de "calidade percibida" cos que xoga a sanidade privada e polos seus propios desexos de cara �s s�as prefer�ncias � hora de emprega-los servicios sanit�rios i esquecen o verdadeiro obxectivo dos sistemas sanitarios asistenciais universais... non se sost�n esto cando hai moitos centros con ocupacions medias por riba do 80% e varias programacions cir�rxicas suspendidas por falla de camas. Iso sen falar das esperas para probas diagn�sticas que requiren ingreso.

En fin cada que emprega os recursos que lle foron "concedidos" como mellor lle parece... ?se pediran responsabilidades cando estas planificacions "politicas" den en insuficiencia de recursos ? ou ?voltaremos a pagar os de sempre con outros "cero patatero" ?. Castela Le�n, Estremadura, Valencia, e Asturias estan a regula-lo dereito a habitaci�n individual... nunha lectura r�pida o mais razoable semella o plantexamento de Cesar Anton que procura non restar recursos � sistema para implantar este "dereito secund�rio"; no outro extremo parece situarse o goberno de Ibarra que vai a por 30 millons de euros en infraestructuras para este fin.

Evidentemente busco o debate respecto a esto asi que xa sabedes que "clic" en "podes opinar" e a rajar...

Cando nos cronometren ata as miccions e como aterra Elena

Neste artigo de Diario M�dico podemos apreciar a resposta a porque tantas e tantas veces as programacions cir�rxicas non "casan" coas horas de asignaci�n efectiva que teñen dos quir�fanos as especialidades... porque non teñen NPI do que sucede dentro. Para remedialo uns con #modestia# acollen a un cir�rxico na s�a equipa para que os oriente... outros como os do artigo xogan o "gran hermano". Xa comentei no meu blog persoal que un dos usos dos chips RFID podia ir por esta via... vede tam�n:Evidentemente o que se d� no artigo (incluso nas p�xinas das empresas que proveen as tecnolox�as ) non ten por que ser negativo; vamos, que non ten porque repercutir na calidade das intervencions cirurxicas nin das "operacions" que se fan entrono i entre elas:traslado e colocaci�n do doente, limpeza , control e reposicion de stoks (cir�rxicos e anest�sicos), mantemento do instrumental... O que haber� que ter en conta � hora de deseña-los est�ndares polos que se rexiran estas "operacions" � canto tempo se lles vai a adicar e quen as vai facer para facelas BEN.

NOUTRA ORDE DE COUSAS....

O PP xa ten decidio cal � o eixo da sua politica de oposici�n no campo da sanidade (estatal) ; ante as vacilacions aparentes da ministra (que se esta a toma-lo seu tempo porque de sanidade NPI ) atacan con que a fragmentaci�n sanitaria en 17 modelos � un feito. coma sempre xogan a que se esquenza de supeto que o remate dese modelo se deu nos derradeiros anos; en concreto dende que liscou a "nena dos cocidos" e se puxo � fronte do ministerio a algu�n do gremio que sab�a cara onde quer�a o PP leva-lo sistema. Agora resulta que non hai sistema de financiaci�n pechado... que gracia. Non respostaban iso cando se lles ped�an memorias econ�micas para as transferencias , a lei de cohesi�n etc...

Na miña opini�n ( para eso temos un blog, para publicar noticias dende os nosos puntos de vista, pero dando a faciana ) non ser� tan preocupante o n�mero de cidadans que nos despracemos ( si eu incl�ome, ¿ou � que son parvo?) entre comunidades para ter menos demoras, mais prestacions e mellores prezos nos medicamentos; coma o ser� a atenci�n �s cidadans comunitarios que con maior asiduidade veñen a pasa-la sua xubilaci�n en territorio español e, sobor de todo, a cantidade de "novos" cidadans europeos que precisar�n asistencia sanitaria nas nosas comunidades e polos que ser� dificil obte-lo pago correspondente.

EDICIÓN 10/9/2013

Cáseque 9 anos e medio dempois desta diátraba a realidade vense aproximando... Este artigo o reflicte
"Expanding potential of radiofrequency nurse call systems to measure nursing time in patient rooms"  que busca explora-la posibilidade de empregar chips RFID nos 'buscas' das enfermeiras para avalia-lo tempo que pasan nas habitacions.
Tende en conta que se trata do entorno USA onde hai moitas compañeiras "especializadas" que traballan 'on call' pero ahí está o dato.

O mega directorio

Como non creo que debamos facer unha seccion de enlaces, nin xerais nin espec�ficos porque a difusi�n consiste en "colgar" contidos e non enlazalos vou colocar na marxe dereita o "mega directorio" de enfermer�a... a primeira p�xina de enfermer�a que visitei en internet en 1997 empregando aquel 486 a 75 Mhz que puxeron baixo chave na biblioteca da

Tr�tase da coñecida p�xina de Jos� Dacal... que leva xa 8 anos (todo un mundo en esto de internet) acumulando enlaces de inter�s sanitario i especificamente enfermeiro.

Primeiro documento

A xeito experimental e sempre pendente de revisi�ns, criticas, consellos e axudas colgo este documento sobre MATERIALES QUIRURGICOS ver. 2.0 centrado sobor de todo nos materiais de sutura.
28 de Maio 2004: trocamo-lo link para a rev 1 deste documento. Seguimos dispostos �s vosas suxerencias.

Copensemos los sistemas de salud

Na miña opini�n � un blog interesante... ainda que falto de tempo. O autor � un facultativo epidemiologo con coñecimentos de software libre que tenta empregar as ferramentas do "pensamento lateral" para chegar a solucions �s problemas da atenci�n sanitaria p�blica.

COPENSEMOS LOS SISTEMAS DE SALUD

Colectivo LLuis Alcanys

Este colectivo valenciano; moi motivado na defensa da sanidade p�blica, manten unha p�xina sobre temas de sanidade con datos non so da comunidade valencia senon de todo o SNS e tam�n as� coma debates sobre "temas colaterais" � asistencia sanitaria como o aseguramento... Segue moi de preto o affaire do Hospital de la ribera ( Alzira ) que como sabades � o experimento mais de moda nos think tanks da xesti�n sanitaria.

Información e debate sobre a licenciatura...

A organización colexial de enfermeria de España ven de "colgar" unha sección na sua web adicada ó tema da adaptación dos estudos e titulación enfermeiras no contexto do espazo europeo de educación superior ( actas de Sorbona e Bolonia ).

Coido que é muy interesante leer o que alí se di e caseque obrigatorio participar no debate nos foros... ( se funcionan coma tales ). Eu en canto pasen as eleccions poreime a elo.

este é o enderezo Licenciatura enfermeira

So lendo e participando vos formaredes unha opinion solida e a poderedes contrastar....

Saludo

Ola: Iniciamos esta andaina coa esperanza de dar certas referencias sobre a enfermeiria en xeral e a enfermeiria cirúrxica en particular... Non dubidedes en facer comentarios empregando a ligazon de abaixo de cada post... ainda que non subscribimos o copyleft (o contrario do copyright ) pedimos encarecidamente que empreguedes os nosos materiais... só tendes que facer referencia á fonte.

Hola: iniciamos esta andadura con la esperanza de dar algunas referencias sobre la enfermeria en general y la enfermería quirúrgica en particular... No dudeis en hacer comentarios empleando el enlace debajo de cada post... aunque no subscribimos el copyleft ( el contrario del copyright ) pedimos encarecidamente que utiliceis nuestro materiales... solo teneis que hacer referencia a la fuente.

Ponferrada / Madrid Marzo de 2004