Google+

mail posting

Estou a provar esto do mail post... Coido que me vai valer para facer
post "instant??neos" dende o mobil...

UNS VAN POR ONDE OUTROS XA TROPEZAN

Mentras na comunidade valenciana segue o mar de fondo polo financiamento en xeral do servizo de saude i en particular polos datos e as comparacions que se podan acadar respecto � Hospital de La Ribera.

En Madrid a "se?orita" Aguirre e a sua equipa de "homes grises" vai seguir ese cami?o para cumpli-la promesa eleitoral de 8 novos centros na lexislatura. Sorte que temos o abuelito Barea para nos ilustrar na cuesti�n cremat�stica... Xa o d� el no artigo "No se deben emplear mecanismos de pago variables en funci�n del n�mero de pacientes atendidos pues entonces el riesgo de la concesi�n (su probable d�ficit) se trasladar�a al pagador (la comunidad de Madrid) y esto invalidar�a la concesi�n." Ou se?a que as concesi�ns son hospitais privados que prestan servizo p�blico cun presuposto pechado (por exemplo tanto por habitante) e deben asumi-lo seu d�ficit (si existise).

A esto eng�dese unha interesante aportaci�n dende o punto de vista das teor�as economicistas: a transparencia contable non s� dos centros en concesi�n senon tamen dos centros publicos "tradicionais" para valorar o traballo dos directivos en base �s resultados. Evidentemente estes directivos deber�an poder xestionar e non ser meros administradores co que voltar�amos as teimas de sempre: que si converti-los centros publicos en entes autonomos, que si separar provisi�n de financiamento etc. etc. Pero, coa difer�ncia dun verdadeiro mecanismo de comparaci�n para "cortar cabezas".

E digo eu. ?para cando un verdadeiro mecanismo de comparaci�n da calidade?, ?cando se crear� un unico rexistro para a espera de tal xeito que unha vez que se lle faga unha indicaci�n a un doente este quede rexistrado sen "contabilidade creativa" nen "axendas pechadas"?... O se?or Barea sinala que "los hospitales p�blicos no deben tener como objetivo la rentabilidad econ�mica, pero eso no exime de una buena gesti�n" esta claro que a xesti�n para �l s� existe en termos econ�micos e que a calidade non � mais ca unha caracter�stica do servizo a prestar.

Que os profesionais (da publica e da privada; facultativos, non facultativos e non sanitarios )reflexionemos en voz alta sobor destas cousas contribur�a a mante-la atenci�n sanitaria centrada en quen ten que estar: O doente.

PERO QUE MORRO TE?EN.

Sempre que se fala da sanidade privada nos medios de "desinformaci�n publicada" se lle pon como puntos fortes: a calidade (mais que nada percibida), a menor espera e o acceso a prestacions non cubertas pola SS. Pero, o rico pastel dos carto p�blicos reclama a estes golosos d�pteros que agora se autodefinen coma eficientes (que grande verba cando cada quen calcula os custos como lle peta) e reclaman para os cidadans O DEREITO A ELEXIR .

Eu coido que sinten envexa da educaci�n privada na que todos pagamos o "dereito a elexir" duns poucos para logo non poder elexir n�s ; por exemplo: elexir dar unha clase alternativa � relixi�n ou da-las clases en castel�n ou outro idioma oficial ou ter un espazo cuberto (xa non digo pechado) para as clases de educaci�n f�sica...

Por favor; leede o artigo e opinade, que esto se vai recrudecer a medida que as autonom�as non se podan facer cargo das s�as facturas sanit�rias e busquen solucions "inventivas" � problema pol�tico das listas de espera.

S� quixera lembrar outra nova do mesmo medio lembr�ndonos que tan eficientes empresas levan 10 anos coas cuotas da Seguridade social "condonadas" para que o seu d�ficit non as afogue; conclusi�n: o seguinte paso ser�a esixir unha financiaci�n axeitada que permitise marxe de beneficio. E digo eu ?porque non dar unha financiaci�n axeitada � sanidade p�blica mellorando a s�a calidade i eficacia e beneficiandonos a todos?.

E diredes que o que pon o artigo � que se saque do financiamento p�blico certas prestacions para que cada quen acuda onde lle peta: ?e o meu dereito a ser asistido pola sanidade p�blica?, ?quen se vai facer cargo dos custos do que te?a "complicacions"? (incluidas as indemnizacions � afectado). O dito, este tira e afrouxa acaba de comezar.