Google+

FUNDACIONS

Escomenzan a ter as fundacions do SERGAS os mesmos problemas que levaron �s hospitais da XHUP (rede hospitalaria de utilizaci�n p�blica composta por consorcios, fundacions e similares) de catalu?a a ameazar cunha suspensi�n de pagos se a generalitat non asum�a as s�as debedas?.

Xa hai uns anos a xunta tivo que recapitaliza-la fundacion hospital verin ( ver informe do consello de contas na sua web: informe FHV ); agora a situaci�n semella un pouco peor... co novo xerente "desaparecido" en Santiago (?estaranlle a dar un cursi?o?) os doentes e os seus acompa?antes asisten a espect�culos como falla de limpeza, deixar-las camas sen facer por falla de lencer�a, retrasos en probas diagn�sticas e operacions de Marketing para captar doentes de outras listas de espera cir�rxicas... o certo � que resulta moi estrano que certos postos directivos contin�en "vacantes" tras tantear varios candidatos afins e non tan afins.

Nas outras fundacions a situaci�n non � moito mellor; a aplicaci�n draconiana de principios laborais e economicos da empresa privada est� a acabar coa moral do persoal destes centros que ,a falla de recursos , sempre funcionaron gracias � empe?o da sua xente. Profesionais que se ven frustrados pola cont�nua politica de marketing que di cousas moi bonitas, pero que logo non fai ren do que d�.

En fin, s� lembrar que alguns "mascas" da sanidade opinaban (e seguro que siguen a pensar as�) que a reforma do sistema nacional de saude s� seria creible o dia que se pechase algun centro por "falla de rendibilidade".

As verdadeiras preguntas

Nestes intres de "marea viva" andan alguns sorprendidos i outros arroutados polo tema do reparto da "productividade" (a ver, cantos coches queredes para este ano?).

� evidente que moitos da clase A non te?en ainda interiorizada a resposta � verdadeira pregunta:?Son "currito" ou son "consultor" ?; e administraci�n decidiu por eles: Sondes curritos e vos imos toma-lo pelo como tales.

Logo: Queremos quedar ben porque viste moito o da "direcci�n por obxectivos"; pero, deixamos de lado o mais importante deste concepto: A implicaci�n dos que traballan � traveso dunha negociaci�n transparente e dunha cesi�n de control real para que cada quen se?a realmente responsable de aquelo � que ten que chegar. Namentras, pois moi bonito para unha ponencia e moi conflictivo para na hora da verdade. E a hora da verdade � a hora dos cartos, que ninguen vai � traballo por amor � arte.

Nese carro estamos todos... resulta da resultanza que pedimos "inter-nos" un reparto mais lineal, pero queremos con respecto �s outros un reparto proporcional. Pouco coherente. Xa se sabe que as leis estan feitas para adaptarse �s trampas; asi que cada quen prepare o seu libro de rexistro para a s�a actividade e: Luces, c�mara, acci�n...

TOMA DE POSICIONS?

� parecer estase a celebrar unha disputa sobre o emprego das novas formas de xesti�n e sobre como se fixeron e se financian as transfer�ncias sanitarias.

Por unha banda temos o que d� a ministra en Diario Medico con respecto � emprego de concesions privadas para prestar servicio na sanidade p�blica: " Me congratulo de que el Partido Socialista haya dejado bien claro que nunca apoy� el modelo Alcira" , " en relaci�n a las nuevas formas de gesti�n de los centros hospitalarios. So pretexto de mayor autonom�a y eficiencia en la prestaci�n asistencial, ciertamente detraen recursos p�blicos hacia soluciones privadas, limitan las prestaciones a aqu�llas que resultan m�s rentables -desviando y, con ello, sobresaturando, las enfermedades que m�s recursos consumen a otras instituciones p�blicas- para justificar unos supuestos mejores resultados econ�micos. El resultado es que, para beneficiar a unos pocos, se socava el Sistema Nacional de Salud".

Todo isto no medio dunha "ofensiva" do PSPV que est� a pedir que se revise a lei que permite a concesi�n administrativa e esta a "dar ca?a" � conseller actual por todolos medios que ten � seu alcance. Lembremos que en Valencia non s� esta a funcionar a entrega da sanidade dunha comarca a unha concesi�n privada ( Hospital de Alzira, comarca de La Ribera ) senon que se estan a construir dous novos centros con vistas a proceder de igual xeito. A coherencia de facer unha integraci�n vertical de t�dala asistencia dunha comarca nun modelo vense abaixo cando entran en xogo as derivaci�ns de doentes "non rendibels" a outros �reas e a "competencia" con outras �reas en "lista de espera banal"... Isto ten gracia cando vas pedir unha cita e non cha dan por "non ter axenda creada ainda" ou te incluen na lista de espera para operar "cando ve?a � seguinte cita dentro de 3 meses...".

En fin vellos trucos que co?ecen moi ben os xestores dos centros...