Google+

O dito: Con emprego estable e remuneración digna non hai migración

Que un ministro explique iso está ben, que ese ministro xa 'non pinte' na organización e xestión dos RRHH da sanidade pois é o que hai.

Nunha entrevista ás "principales revistas sanitarias de enfermería" o ministro de sanidade fala con liberdade e critica veladamente á Lei 44/2003 de ordenación de profesions sanitarias por crearen a posibilidade de distintas carreira profesionais dentro do SNS e o pon como exemplo das trabas á circulación de profesionais, circulación que cita á hora de valora-la chegada de profesionais de outros paises dos que dí:"El único aspecto que tenemos que tener en cuenta es que hablen la lengua del paciente."

Recoñece que as administracions non sabe cantos profesionais sanitarios hai en exercicio nen donde exercen nen que fan co que, implicitamente, recoñece que toda planificación i estratexia de RRHH será pouco útil si se parte deste descoñecemento. O rexistro de profesionais sitúase, logo, como prioridade. A este rexistro eu engadiríalle os datos do percorrido do propio profesional (servizos prestados) e a emisión dos correspondentes certificados ou, ainda mellor, a consulta destes datos (tra-la debida autorización do interesado) pola(s) administracions a efectos de concursos, carreira profesional etc.

Colateralmente abordase o tema do modelo sanitario pois del dependerán as necesidades de profesionais nos vindeiros anos; si se decide outorgarlle un verdadeiro papel á enfermería dentro da sanidade, por exemplo nos coidados ás persoas dependentes ou na atención ós programas de saúde está claro que o número de profesionais básicos aumentará. Si na atención especializada se conta coa enfermería para asumir roles autónomos no coidado de ostomías, na anestesia de baixo risco etc. haberá que formar especialistas de xeito sólido e planificado para cubrir esas necesidades.

Por evidente sesgo mediatico a restructuración das especialidades actualmente recoñecidas, sobor de todo do "caixón de sastre" da medico-cirúrxica, nin se menciona.

Unha boa aproximación ás propostas da campaña

A "fundación salud, innovación y sociedad" ven de desenrolar unha iniciativa para explicar as propostas das diferentes formacions políticas no eido da sanidade sen caer, coido, en tópicos.

En primeiro lugar fixeronse dous estudos prospectivos no coñecido formato "delphi"; un deles a un panel de líderes do asociacionismo de doentes e usuarios do SNS e outro a 144 altos cargos da sanidade durante a democracia (ministros, conselleiros e directivos). Coas respostas que mais e menos consenso obtiveron confeccionouse un cuestionario que se lle pasou a alguns dos partidos políticos que concorren ás eleccions do 9-M.

O documento explicativo compelto (.pdf 2,5 Mb) podendelo ver gracias a Acta Sanitaria e, ainda que redactado con tento e tempo deixa ver algunhas das intencions das formacions políticas no campo da sanidade de conquerires o apoio cidadan e formar goberno.

Ten un apartado adicado á "prescripción enfermeira" que di:
(Los ciudadanos consultados manifiestan discrepancias extremas)
Facilitará o se opondrá a que: Los profesionales de enfermería prescriban prestaciones farmacéuticas

Percurei na resposta das formacions políticas e isto foi o que atopei:

PSOE:"439. Desarrollaremos una Estrategia de Cuidados de Enfermería en el SNS que potencie la atención a domicilio y el trabajo de enfermería en el ámbito escolar y que establezca nuevas competencias y roles a los profesionales de enfermería".

PP: No programa desta formación non atopei nengun punto que sinalase cara a este aspecto nin de xeito "colateral".

IU:"La nuestra puede resumirse así: Más fondos, más trabajadores, mejores salarios, más responsabilidad de cada actor: trabajadores, ciudadanos, proveedores, gestores…; más seguridad, más calidad, más satisfacción.""Establecimiento de un calendario para intentar acuerdos generales durante el primer año de legislatura con los agentes sociales sobre:
o Participación en el primer año de la legislatura
o Política de Recursos Humanos.
o Política de Desarrollo Profesional."

CiU(que presenta o programa mais completo mais tamén moi tocado pola premisa de gobernar un todo dende unha parte):Promoveremos la actualización constante de los conocimientos y habilidades de los profesionales, su formación continuada y su oportuna incentivación y motivación, tanto en el caso de los médicos como del personal de enfermería.
Potenciaremos el papel de los profesionales de la enfermería, tanto en el ámbito hospitalario como en la atención primaria de salud, y haremos hincapié en las labores de prevención de la enfermedad, protección de la salud y atención domiciliaria.

ERC: as propostas desta formación centranse en acadar unha plena competencia no eido das politicas de RRHH chegando a poder decidir cantas prazas i en cales especialidades se ofertan e na confeccion dos propios programas formativos das especialidades sanitarias coa nota de cor do coñecemento específico do idioma e cultura catalana.

Contraprogramación

O merchandeising politico é o que ten que obriga a "contraprogramar" aínda que seña fume. O ministro ten que sair facendo un anúncio da proposta dunha lexislación mandatoria (vía real-decreto) que tentará iguala-los tempos máximos de espera... Se cadra se trata de algo menos imperativo que a proposta citada na anterior entrada que fai a señora Pastor mais; ¿realmente é creible?.

Faise un decreto de 90 días de espera máxima para Intervencios Cirúrxicas e xa está. Hai que ser inocentes para creelo. Un decreto destas características só vai a abrir unha caixa de tormentas, reclamacions e desamparo. Non vou sair como a xente da FADSP dicindo que cousas así se fan para favorecer á sanidade privada mais sí que a poñen no "centro" do asunto.

Como xa levo comentado non se pode sancionar con anterioridade a cometer unha infracción e, neste caso, aínda que os sesgos son moi probables; pode que non teñamos mais remedio que aceptar a falla de capacidade da nosa sociedade para xerar un sistema de asistencia universal e semi-gratuita, mais debemos convir en que os proveedores que se acollan a participaren no 'rescate' do aseguramento público o fan coas mesmas esixencias no eido da calidade técnica, de xestión de RRHH (titulacions, cotizacions, tempos de traballo e descanso) e responsabilidade nos seus resultados que nos hospitais públicos e que esta aposta se faga para tódolos proveedores que desexen entrar a participar nestas condicions.

Bueno, que hoxe é domíngo e tócame pasalo mal.

Unha folga é unha folga

Mais que desgraciadas son as folgas nalguns sectores... Mentras que os agricultores, mineiros, camioneiros etc teñen que "secuestrar" ó resto de cidadans para que as súas folgas repercutan nos medios e se faga caso das súas reivindicacions; na sanidade abonda con...non facer. É moi triste, prepararse para unha intervención ou desprazarse e desprazar á familia para a mesma e logo que saia un tipiño á porta do quirófano e che diga que "hoxe os médicos non operan que están de folga".

Son moitos e, ás veces, moi graves os efectos 'colaterais' dunha folga na sanidade e os motivos de emprendela debera ser unha demostrada falla de negociación por parte da administración. Pola contra son moitos os facultativos que SABEN que esta folga non se fai polo que se dí senon polo que non se dí e tamén saben que administración pouco pode facer respecto do que realmente acontece (i eu non teño familiares nen amigos no SACYL e tamén me 'afanan' pasta).

Do xeito de organizala e de levala a cabo poden e deberan falar @s implicados mais o que debe quedar claro é que o que nestes días acontece SENTA PRECEDENTE e ningúen vai poder mais adiante, cando outros estamentos nos vexamos (ogallá que non) empuxados a tomar medidas deste tipo, dicirnos que este tipo de intervención non se pode suspender ou que 'xa que viñeron os doentes...' porque o que é pola miña banda: NON COLA.

Bueno, que o conto vai para longo e que non lle desexo a ningúen os tragos que tomei hoxe.

KonFushion

Eu coidaba que entendía a estructura e repato de tarefas do que se dá en chamar "estado das autonomías" mais VSQN.

A señora Ana Pastor ten bastante mais idea de sanidade ca min por elo seica vai se-la minitra de sanidade do posible goberno do señor Rajoy mais está a contribuir a causar unha profunda sensación de desorientación na xente que traballamos na sanidade ela e o señor Cañete porque ela arrogalle ó goberno central a competencia/capacidade de disminui-lo tempo de espera na sanidade pública e él ven a dicir que calquera que veña de fora se fai probas diagnósticas na sanidade pública sen esperar e, por suposto, gratis.

A sanidade como parte do debate nas eleccions xerais ten sentido no campo da equidade do catálogo de prestacions, nos temas de coordinación (que tardaron demasiado tempo en tratarse cando deberon ser o primeiro en 'quedar claro') e nas políticas de persoal que son a base do sistema e que son as que o poden facer entar en quebra. Mais o que agora haberá que explicar é como se mantén esta máxia dun sistema que semella 'ata-los cans con chourizos' ó tempo que ten eivas imperdoables.

Unha das principais é que, en realidade, quen gasta non recauda ou non recauda TODO o que se xera no seu territorio nen en taxas que teñan algo de relación coa sanidade. As autonomías deciden certas tarifas mais non todas e nese medio e medio son moitos os cartos que danzan. A solidaridade territorial é moi importánte neste aspecto para mante-la equidade das prestacions i evitar desprazamentos oportunistas ou obrigados.

No eido das politicas de RRHH o que ningúen explica é como actuar no mercado dos profesionais para lograr ter o número necesario de persoal de cada profesión i especialidade sen que chegue a situacions de "escaseza distribuida" ou de "abundancia mal pagada"; como planificaren de cara ó futuro para non formar cos recursos do sistema xente que teña que marchar fora a percurar traballo e melloras profesionais e ir substituindo ás baixas que van xurdindo co paso do tempo... en fin, como equilibrar ese mercado.

Fallan na campaña as verdadeiras medidas que pode de debe tomar e impulsar un ministerio de sanidade, medidas efectivas a medio e longo prazo como o foron no seu momento ( sec. XIX) o alcantarillado e o subministro de auga potable.

E fallan as contas pois si baixamos impostos ou 'devolvemos' impostos ¿de onde saen os fondos precisos para mante-lo sistema sanitario, incentivar ós profesionais e tomar medidas efectivas?

Un consello de ministros movido para sanidade

Aprobadas as condiciona dos planos de Grao

O consello de ministros de onte aprobou as condicions que deberán cumpli-los planes de estudo das titulacions oficiais de grao que habiliten para o exercicio das actividades profesionais reguladas en España de Enfermeiría, Fisioterapeuta, Dentista e Farmacéutico.
Os planos de estudo dos títulos de grao en enfermeiría e fisioterapia terán unha duración de 240 ECTs, é dicir, 4 anos. O ministerio de educación e ciencia publicará as ordes que establezan os obxectivos do título e a planificación das ensinanzas; dempois, serán as universidades as que proporán os novos planos de estudo a partires das condicions establecidas neste acordo do consello de ministros e as ordes ministeriais.

FIJADAS LAS ESPECIALIDADES EN CIENCIAS DE LA SALUD

 • La nueva norma sistematiza, ordena y clasifica las especialidades en sistemas de residencia existentes en ciencias de la salud, reguladas hasta ahora en cinco Reales Decretos distintos.
 • Se incluye que el obligatorio descanso de doce horas entre jornadas sólo podrá exceptuarse por razones de emergencia.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que determina y clasifica las especialidades en ciencias de la salud y desarrolla determinados aspectos del sistema de formación sanitaria especializada. Este texto desarrolla el mandato establecido en la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias.

La nueva norma complementa al Real Decreto aprobado en octubre de 2006 que, por primera vez, regulaba la relación laboral de carácter especial de los especialistas en ciencias de la salud durante su periodo de formación especializada (MIR, EIR, FIR, etc.), abarcando aspectos tan importantes como la jornada de trabajo, los permisos y vacaciones o los aspectos retributivos. Ambos textos normativos constituyen la primera regulación global de todo el sistema de formación especializada en ciencias de la salud.

Este Real Decreto se ha debatido y analizado ampliamente con todos los sectores implicados:

 • Administraciones sanitarias de las Comunidades Autónomas.
 • Colegios profesionales.
 • Las 55 comisiones nacionales de las especialidades.
 • El Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud.
 • La Comisión Delegada de Enfermería.
 • Organizaciones de residentes y de estudiantes.
 • Sindicatos.
 • La Asociación de Redes de Comisiones de Docencia.
 • Diversas asociaciones profesionales y sociedades científicas.

El objetivo de la norma es sistematizar, ordenar y clasificar las especialidades actualmente existentes en ciencias de la salud, unificando la regulación anterior, dispersa en cinco Reales Decretos distintos.

Además, el Real Decreto aborda la estructura formativa del sistema de formación especializada en régimen de residencia tomando muy en cuenta los intereses del propio colectivo de residentes. El texto regula aspectos fundamentales de dicha estructura.

Bases para la futura troncalidad de la formación

Entre las principales novedades incluidas en esta regulación destaca el establecimiento de una nueva configuración de las unidades docentes y las comisiones de docencia. La norma incorpora criterios de multiprofesionalidad y multidisciplinariedad acordes con el espíritu de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias y con las competencias de las Comunidades Autónomas en la materia.

De esta manera, se crearán unidades docentes capaces de formar a residentes de distintas especialidades interrelacionadas. El Real Decreto sienta las bases para un futuro carácter troncal de la formación, como establece la citada Ley.

También se regulan y potencian las figuras del jefe de estudios y del tutor, a los que se les asignan funciones de planificación, gestión, supervisión y evaluación del proceso formativo del residente. El Real Decreto fija un máximo de cinco residentes por tutor.

Queda igualmente establecido el deber de supervisión del residente. Se garantiza la supervisión física del mismo durante el primer año de residencia y el establecimiento por parte de la unidad docente de protocolos de supervisión para los años siguientes.

El Real Decreto persigue también consolidar la cultura de la evaluación del residente. Se establece un procedimiento común y garantista de evaluación, que correrá a cargo de la comisión de evaluación de cada centro y que pretende no retrasar innecesariamente la obtención del título de especialista.

Prueba de evaluación final de carácter voluntario

Además, se incorpora la cultura de la excelencia mediante la posibilidad para el residente de la revisión voluntaria de las evaluaciones finales positivas para mejorar la calificación a través de una prueba nacional de carácter anual, realizada bajo los criterios de la Comisión Nacional de cada especialidad.

La nueva regulación consolida el libro de residente como instrumento necesario para el seguimiento y registro de las actividades realizadas por el residente durante su periodo formativo.

Descanso de doce horas

Por último, y mediante una disposición final que modifica parcialmente el anterior Real Decreto de Relación Laboral, la nueva norma recoge una reivindicación del colectivo de residentes y de otros sectores profesionales: el obligatorio descanso para este colectivo de doce horas entre jornadas sin más excepción que las situaciones de emergencia.

EL PERSONAL LABORAL DE LA RED HOSPITALARIA DE LA DEFENSA SE INTEGRARÁ EN LA CONDICIÓN DE PERSONAL ESTATUTARIO

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se establece el procedimiento de integración en la condición de personal estatutario del personal laboral de la Red Hospitalaria de la Defensa.

Se trata de regular el procedimiento y las condiciones para la integración voluntaria en la condición de personal estatutario de los servicios de salud del personal laboral fijo del área funcional de actividades específicas de los hospitales que forme parte de la Red Hospitalaria de la Defensa y se encuentren en alguna de las situaciones siguientes: en servicio activo, en situación que implique reserva de puesto de trabajo o en situación de excedencia voluntaria, en determinadas circunstancias.

En todo caso, este personal deberá estar en posesión de la titulación necesaria para el acceso a la plaza o categoría de que se trate, salvo que se cuente con la autorización o habilitación legal y reglamentaria prevista en la disposición adicional séptima de la Ley de 16 de diciembre de 2003.

Respecto a los órganos competentes, corresponde al Ministro de Sanidad y Consumo, a propuesta del Ministro de Defensa, resolver las solicitudes de integración en el régimen estatutario del personal incluido en el ámbito personal de aplicación de este real decreto.

Convocatoria conjunta Defensa-Sanidad

Según el Real Decreto, cada uno de los procesos de integración se iniciará mediante convocatoria pública efectuada por orden ministerial conjunta de los Ministros de Sanidad y Consumo y de Defensa, en la que se ofertará la integración en la categoría básica correspondiente del régimen estatutario. En cada una de las convocatorias solamente podrá participar el personal del hospital objeto de la convocatoria. La opción de integración será voluntaria y se efectuará por una sola vez.

Respecto a los efectos de la integración del personal laboral fijo del área funcional de actividades específicas o con reserva de puesto de trabajo, el personal que opte por la integración adquirirá la condición de personal estatutario fijo con todos los derechos y obligaciones inherentes a la plaza o categoría en la que se hubiera integrado y pleno sometimiento a la citada Ley de 16 de diciembre de 2003, y demás normas de aplicación al personal estatutario del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.

____________________________________________________________________________________

En fin, moito e amplo para comentar mais coido que haberá mais novedades interesantes antes do 9-M.