Google+

Voltamos atras?.

Mentres os politicos de distinto signo se enmarañan nunha reyerta para facer un parche no sistema nacional de saude os tribunais fan da súa capa un saio e nos 'devolven' ó paraugas da jurisdicción contencioso-administrativa.

O pasado 20 de Xuño a sá especial de conflictos de competencia do tribunal supremo ditou un auto sobor de un caso concreto que podería traducirse para o resto do persoal estatutario. O fundamento do dito auto é que dende a entrada en vigor do estatuto marco a relación do persoal estatutario coa administración (ó traveso dos servicios de saude) está configurada coma unha relación funcionarial, de natureza administrativa. Todo elo porque o propio estatuto marco parte da necesidade dunha regulación especial para o persoal dos servizos sanitários.

Ó cabo ainda non estan tódalas voltas dadas mais pode que voltemos a ter que dilucidar os nosos conflictos coa administración pola lenta (eterna) via da xusrisdicción contencioso-admnistrativa.