Google+

XESTION - PRESTIDIXITACION

Xa fai tempo que ve?o "quencendo" a opini�n de que certas profesions "non manuais" baseanse no vocabulario; � dicir que sin a s�a xerga non serian ren nin far�an nada.

� xesti�n da sanidade p�salle iso. Sen a s�a palabreria non ser�a distinguibel dun xogo arcano ou cabalistico.

Os xestores aprenden ese vocabulario coma quen aprende un conxuro e logo empr�gano para adobar uns pases m�xicos cos que facer as cousas � seu xeito... ?Que hai que disminui-la lista de espera?: Nada por aqui, nada por all�... e o 25% dos doentes "caense" da lista por problemas administrativos.?Que non � dabondo?: Faiselle saber os clinicos que NON HAI AXENDA ou que non poden apuntar a ninguen desa patolox�a na LIQ...

Un xogo de maxia potaxia.

Mentras seguen as perversions e os servizos con menos LIQ REAL (que xestionan/aproveitan ben os seus quir�fanos) cobran menos de productividade variabel que o que os outros cobran facendo peonadas co cal... ?quen e que sae incentivado?.

Os magos das verbas precisan instrumentos de xesti�n fiabeis para co?ecermos de verdade os tempos de aproveitamento cir�rxico... R�ome porque ainda � o momento no que � imposibel co?ecer que � o que realmente se fai nos hospitais dende o punto de vista economicista; s� dan paos de cego tratando de encasillar en categorias (verbas, sempre verbas) �s persoas para poder valorizalas. Demasiadas circustancias, diagnosticos, intervencions, complicacions (reais ou potenciais)... quedan fora ou mal definidas para dar (nen por aproximaci�n) coa realidade.

Protestas colexiais, Colexiaci�n. ?e agora porqu�, e agora para qu�

Que a especializaci�n da profesi�n enfermeira � unha das aspiracions da maioria dos profesionais non � desco?ecido; que esa especializaci�n TODOS a entendemos coma unha especializaci�n con reco?ecimento retributivo "per se" (sen que forme parte de carreiras profesionais ou sistemas de ida e volta) tam�n.
O decreto de especialidades aprovarase denantes que eu rematase os estudos da diplomatura e nos anos que levo como profesional so saiu unha nova especialidade mentres que outra foi considerada carreira aparte.
Durante 8 anos de goberno popular as revistillas, panfletos e folletins de sociedade dos colexios profesionais sacaban constantemente os cargos do colexio (non electos democr�ticamente) xunto cos ministros de sanidade correspondentes (incluida a impresentable do caldo de osos tolos) falando verbas vagas sobor das aspiracions da enfermer�a.
En 6 meses a actitude dos colexios ten trocado subitamente ata o punto de estarnos a enviar cartas �s colexiados quencendo o ambiente para movilizacions.?o motivo? Eu non o vexo claro.
Tal e como esta o reordenamento do sistema educativo superior coa implantaci�n dos estudos de Grao para todalas carreiras universitarias e o Postgrao para os estudos seguintes non semella irracional que haxa que reforma-lo decreto de especialidades para adaptalo a estes trocos e que , polo tanto, non se po?an novas especialidades en marcha ata o daquela.
Iso non � paralizaci�n, � planificaci�n.
Namentras eu preguntome ?para qu� estar colexiado se non exerzo actividade no �mbeto privado?.
A mi?a titulaci�n e funcions profesionais dentro do SNS estan garantidas e organizadas non polo colexio senon polas administracions correspondentes. Nos conflictos de caracter laboral a representaci�n das enfermeir@s (e de t�dolos traballadores queiramos ou non ) exercea a Xunta de persoal elexida democr�ticamente (todo � mellorable). A competencia, normalizaci�n e renovaci�n de co?ecimentos profesionais encauzase ben � traveso das sociedades cient�ficas... total ?para que pago o colexio?.
Qu�dame o consolo de recuperar parte dos cartos gracias � erro de alg�n listo (que non pagar� por elo) de pagarlle a colexiaci�n os funcionarios subinspectores. 525.34 E : O DVD-gravador xa o estan a embalar no suleste de asia.

Mais de J.M. Gonzalez Alvarez

A este home estanlle a cair de todas partes
e polo mesmo.

O certo � que se pode tratar dunha manobra calculada para que non te?a que declarar (� parecer ten aforamento por ser conselleiro); pero, si non o � e resulta inculpado/culpabel o estourido pode ser descomunal.


No mesmo diario podemos ler que os conselleiro de sanidade de estremadura aparta de si o c�lice dos novos modelos de xesti�n " Porque no han demostrado nada ".

Xa veremos canto tarda en desdicirse...

Pinto , pinto; gorgorito...

Coma si dun xogo se tratase... Xa comentei que Septembro prometia.

� co?ecido que a causa de todos estes trocos non est� na mellora da xesti�n nin en farrapos de gaita. O motivo non � outro que o conflicto do PP no Bierzo que toca � seu fin e os que toman o control fan o baile das sillas coa s�a m�sica.

S� me queda comentar que o rio est� moi revolto nos dous lados dos Ancares e que todo pode ocorrer.

Pin, pan, pum; Fuera.

O Novo Conselleiro

Pois si que veu Don Manuel con ga?as de leria das vacacions...

Xa sabemos que a sua dieta a base de "sucesores" e "delfins" � o que o mant�n tan xove coma se lle ve na publiciadade electoral; pero desta volta a novedade � "o mais dificil ainda".

A novidade do nomeamento de vicepresidentes sendo significativa non ten mais valor para o governo do pais. Ten mais valor politico que estes vices "nomeen" conselleiros. Tal � o caso de Jos� Manuel Gonzalez Alvarez nomeado conselleiro de sanidade. Non � que non te?a co?ecimentos t�cnicos, todo o contrario; � un t�cnico con t�dalas letras. A s�a provenencia da conselleria de Politica territorial (delegado na provicia de Pontevedra ) situao claramente na �rbita do vicepresidente 1� co que xa traballara cando este era presidente do SERGAS, e lle d� ese "toque politico" que � preciso para sentarse nun consello de goberno.

Na s�a contra xoga (na mi?a opini�n) ser un responsabeis implicados no asunto do Aspergillus no H. do Meixoeiro (ese barco branco sobor Vigo). Xa que si ben non se atopaba � fronte do centro cando se produciron os casos si que era o xerente cando se aprovou a obra e o seu proxecto.

A prol ten as sobradas mostras de "cintura" para esquivar golpes e as amizades politicas de 1� nivel (Rajoy , A. Pastor, A. Nu?ez F. ). Coa ministra case que se vai poder entender en Barallete (xerga dos afiadores ourensans) e boa falla que lle vai facer para sacar os cartos que non se conseguiron do "goberno amigo".