Google+

O que dixo Ortun

Mentras eu ia dun lado � outro celebrouse o II Congreso de atenci�n Sanitaria da �rea do Bierzo...Desculpade a calidade do cartel, pero non puiden conquerilo mellor.

Polo que me conta quen puido asistir o discurso do se?or Ortun na inauguraci�n foi moi na li?a do Congreso... algo de todo, todo moi vago e superfluo.

Mais interesantes estiveron os talleres sobor da econom�a da saude. O fomento da d�bida cr�tica como primeiro paso nun b� proceso de mellora (incluida, ou mellor: escomenzando pola autocr�tica) de calquer proceso de decisions e a mensaxe de que todos nun centro sanitario somos e facemos foron os contidos mais interesantes.

M�goa non poder acudir para facer preguntas; sobor de todo � se?ora Pastor sobre si o SERGAS rec?a no canto das novas formas de xesti�n...

"PASAR AL SERGAS"

DIXOME, DIXOME. PROMESAS OU FRACASODisque, comentan, corre por ahi... que a Fundaci�n Hospital Ver�n vai "pasar al SERGAS" en 2006.

Primeiro un preg�ntase que quere dicir de verdade "pasar al SERGAS"; pois o 100% do capital da FHV xa pertence � SERGAS que � ademais o principal comprador de servicios da FHV e determina toda a xesti�n do centro.
?Equivale iso a que o persoal da FHV vai pasar a estatutario?; non ten porque si nin porque non ainda que coa recente referencia dos hospitais das deputacions, hospitais militares, o ISM e a negociaci�n que se est� a producir no canto da sanidade penitenciaria todo semella que si.
?Ter�a ise paso algun outro significado?. Dende logo dende a oposici�n (mais o BNG que o PSdG-PSOE) e os sindicatos a lectura ser�a de: "fracaso do modelo privatizador" ou gaitas polo estilo (o SOE que non cuspa moi alto que logo lle d� na faciana...) Mais coido que non se esforzarian en investigar que se fixo ben e que se fixo mal ali nestes 10 anos e que se pode aprender de elo para mellorar a sanidade p�blica.
Ainda ten outro significado profundo dentro do goberno galego. Este modelo puxose a andar cando o se?or A. Nu?ez Feijoo era presidente do SERGAS e JM Romay conselleiro de sanidade con gran "ruido de fondo" do "grupo da boina" en Ourense que non desaproveitou a ocasi�n no 96 para facer unha "toma de posesi�n" do hospital que mais semellou o desembarco de Colon en Am�rica (s� fallaron os estandartes).
Pode, logo, ser un globo sonda e nada mais porque semellante paso ser�a irmos contracorrente se temos en conta que do que mais se fala na xesti�n sanitaria actual � de "coxestionar ou cofinanciar" os novos centros da man da sanidade privada
Tam�n pode tratarse dun xeito de incentivaci�n para o persoal � vista do desencanto que existe dempois de 10 anos de deterioro cont�nuo das condicions de traballo e de desprezo por parte do resto da sanidade publica. Non esquezamos que estamos en campa?a electoral.

Congreso de atenci�n sanitaria

Os d�as 18 e 19 de Novembro celebrarase en Ponferrada a 2? edici�n do congreso de atenci�n sanitaria orientado nesta ocasi�n en torno � continuidade dos coidados. Lamentablemente non ten mais enlace web que esta nova de diario de Le�n...

Mais como queira que dentro do Hospital del Bierzo si esta a circular un correo co programa previo semellame axeitado destacar duas presencias importantes


Vicente Ort�n Rubio: Para os que leen algo de econom�a da saude en Espa?a � unha refer�ncia ineludibel dende hai 10 anos. Ainda que os Defensores a ultranza da sanidade p�blica lle ataquen por manter posicions economicistas e/ou privatizadoras as s�as analises soen ter gran solidez.
Participa na sesi�n inaugural e nun taller sobor econom�a da saude.


Ana M. Pastor J. Responsabel de sanidade no PP. Foi a ministra de sanidade que fixo realidade o Estatuto Marco que levava 17 anos "na rec�mara";e a Lei de ordenaci�n das profesions sanitarias que recibiu gran contestaci�n por parte sindical (que non dos colexios profesionais)


Bueno; si o ano pasado as, daquela, Xornadas de atenci�n sanitaria me pareceran: "altamente inespecificas e moi ambiciosas" as deste ano queren centrarse nunha tem�tica, pero semella que van sair un pouco dispersas mais, mellor � que nada.

A pandemia que ven.

As noticias "xen�ticamente incorrectas" de wired son moi interesantes para estar � d�a no que respecta � tecnoloxia aplicada � sanidade e non s� iso.

Tam�n se poden ver alertas "mesianicas" coma esta que avisa sobor dunha pr�xima pandemia de gripe. Como vedes dende os anos 60 non se produce ningunha pandemia de gripe con grande mortalidade, ou se?a cunha mutaci�n importante nos virus que nos pillase pouco inmunizados.

Evidentemente a alerta vai en serio vendo que a fonte � a WHO/OMS que pon � vosa disposici�n moita informaci�n (en ingles) sobre a pandemia e os plans preventivos e de acci�n (documento en castelan)

O se?or das verbas

Na fin de semana do 21 de Outubro celebrouse en Madrid o encontro "La sanidad privada en Espa?a y su papel dentro del SNS" no que estiveron gran parte das "cabezas pensantes" e todo o WIW da sanidade espa?ola. Este encontro tivo como invitado estrela a Tom Sackville (ex ministro brit�nico de sanidade con Iron Woman e pai da PFI)Tam�n asistiron, entre outros, Fernando Lamata (secretario xeral de sanidade do MSC) e Vicente Rambla (conselleiro de sanidade de Valencia).
Mentras o se?or Sackville semellaba percorre-lo cami?o de volta dende a PFI (Iniciativa Financieira privada) dicindo que:" el verdadero problema de la sanidad no es el edificio sino lo que sucede dentro" , pero insistindo en que a mellora da eficiencia nos centros p�blicos son ser� posible co modelo tradicional; o se?or Rambla segu�a a alabar o sistema capitativo aplicado en alzira (e xa reformado por insuficiencia financieira) e que pronto se aplicar� en outro �rea de saude de Valencia (Marina Alta) e , moi probablemente, nos novos centros que os "Espe Boys" van por en marcha en Madrid.

Mais interesantes e alarmantes (� meu entender) foron as verbas de Lamata; o extraordinario incremento da factura farmaceutica est� a producir unha disminuci�n relativa nos gastos de persoal do sistema e a infrafacturaci�n de miles de millons de Euros (carallo baby???) na atenci�n �s extranxeiros fan soar as trompetas de Xeric� diante do sistema de aseguramento p�blico: Na recente confer�ncia de presidentes auton�micos ( 28/X/2004 ) falouse do financiamento sanitario e da posibel incentivaci�n do seguro privado teor�a reforzada pola intenci�n do ministerio de crear un baremo de danos na asistencia sanitaria (o que reducir�a a incertidume financieira das empresas prestadoras de servizos sanit�rios e das aseguradoras).

?Introducirase � final un sistema dual coma na educaci�n no que uns acuden a centros privados con cartos p�blicos sen pagar sobrecustos financieiros nen impositivos e outros acuden �s centros p�blicos e padecen as consecuencias de anos de infrainvestimentos e de desmotivaci�n xeral?
Con respecto � modelo capitativo (Alzira) Lamata estivo mais ca tibio dicindo que "con los datos disponibles no se podr�a afirmar que estos modelos sean mejores o peores. Les veo pros y contras que me hacen tener dudas sobre su ventaja competitiva".

Eu coido que a vantaxe competitiva que te?en � a desregulaci�n das condicions de compra e de xesti�n de persoal ("flexibilidade" que lle chaman os finos); pero o que mais me entristece e alarma � a idea que ten certa parte da povoaci�n (instigada pola propaganda mediatica) de que nos centros p�blicos se despilfarra recursos a esgalla e que o persoal vive de "pachorra".
No canto dos recursos materiais hai mais "oportunidades" de despilfarrar, prevadicar (roubar)e comisionar en centros de xesti�n privada (fundaci�ns, consorcios, EPs...) que nos centros tradicionais xustamente por esas "trabas e prazos burocr�ticos" (o procedemento administrativo). Efectivamente reco?ezo que o modelo tradicional pon impedimentos � hora de organizar politicas de aforro (eficiencia), pero tam�n vexo moi pouca asunci�n/delegaci�n de responsabilidade nos cargos intermedios que se limitan a facer de "eslabons da cadea".
As grandes deficiencias da xesti�n actual non ve?en pola natureza xuridica dos centros como ben d� Elena Mingo (directora da Red Sanitaria Unica de Utilizaci�n P�blica de Madrid), senon polos deficientes e diferentes sistemas de informaci�n (a base da casa) que non conquiren (nin conquerir�n � 100% ) encasillar nun n�mero de categorias manexables a grande variabilidade humana co resultado de que ainda agora non se pode dicri que � o que se fai nos centros sanit�rios non en que se empregan os recursos consumidos neles co cal � fantas�a calquer estudo de puntos d�biles e fortes e a implementaci�n de medidas correctivas.

Eu sego a opinar que o modelo tradicional se pode reorganizar dende dentro motivando � xente para conquerir-las mellores resultados no seu traballo i que eses "mellores resultados" ser�n o paradigma da eficiencia: "m�s con lo mismo o lo mismo con menos" sen por en perigo nin a CALIDADE-EFICACIA (obxectivo n?1) nin a transparencia .
Evidentemente a nivel macro s� nos queda mirar e ver; os hospitais p�blicos sempre atender�n �s casos mais dificiles t�cnica e humanamente e os outros lles ser� doado adiacarse �s procesos de "alta resoluci�n" onde o valor engadido xere plusvalias.