Google+

O se?or das verbas

Na fin de semana do 21 de Outubro celebrouse en Madrid o encontro "La sanidad privada en Espa?a y su papel dentro del SNS" no que estiveron gran parte das "cabezas pensantes" e todo o WIW da sanidade espa?ola. Este encontro tivo como invitado estrela a Tom Sackville (ex ministro brit�nico de sanidade con Iron Woman e pai da PFI)Tam�n asistiron, entre outros, Fernando Lamata (secretario xeral de sanidade do MSC) e Vicente Rambla (conselleiro de sanidade de Valencia).
Mentras o se?or Sackville semellaba percorre-lo cami?o de volta dende a PFI (Iniciativa Financieira privada) dicindo que:" el verdadero problema de la sanidad no es el edificio sino lo que sucede dentro" , pero insistindo en que a mellora da eficiencia nos centros p�blicos son ser� posible co modelo tradicional; o se?or Rambla segu�a a alabar o sistema capitativo aplicado en alzira (e xa reformado por insuficiencia financieira) e que pronto se aplicar� en outro �rea de saude de Valencia (Marina Alta) e , moi probablemente, nos novos centros que os "Espe Boys" van por en marcha en Madrid.

Mais interesantes e alarmantes (� meu entender) foron as verbas de Lamata; o extraordinario incremento da factura farmaceutica est� a producir unha disminuci�n relativa nos gastos de persoal do sistema e a infrafacturaci�n de miles de millons de Euros (carallo baby???) na atenci�n �s extranxeiros fan soar as trompetas de Xeric� diante do sistema de aseguramento p�blico: Na recente confer�ncia de presidentes auton�micos ( 28/X/2004 ) falouse do financiamento sanitario e da posibel incentivaci�n do seguro privado teor�a reforzada pola intenci�n do ministerio de crear un baremo de danos na asistencia sanitaria (o que reducir�a a incertidume financieira das empresas prestadoras de servizos sanit�rios e das aseguradoras).

?Introducirase � final un sistema dual coma na educaci�n no que uns acuden a centros privados con cartos p�blicos sen pagar sobrecustos financieiros nen impositivos e outros acuden �s centros p�blicos e padecen as consecuencias de anos de infrainvestimentos e de desmotivaci�n xeral?
Con respecto � modelo capitativo (Alzira) Lamata estivo mais ca tibio dicindo que "con los datos disponibles no se podr�a afirmar que estos modelos sean mejores o peores. Les veo pros y contras que me hacen tener dudas sobre su ventaja competitiva".

Eu coido que a vantaxe competitiva que te?en � a desregulaci�n das condicions de compra e de xesti�n de persoal ("flexibilidade" que lle chaman os finos); pero o que mais me entristece e alarma � a idea que ten certa parte da povoaci�n (instigada pola propaganda mediatica) de que nos centros p�blicos se despilfarra recursos a esgalla e que o persoal vive de "pachorra".
No canto dos recursos materiais hai mais "oportunidades" de despilfarrar, prevadicar (roubar)e comisionar en centros de xesti�n privada (fundaci�ns, consorcios, EPs...) que nos centros tradicionais xustamente por esas "trabas e prazos burocr�ticos" (o procedemento administrativo). Efectivamente reco?ezo que o modelo tradicional pon impedimentos � hora de organizar politicas de aforro (eficiencia), pero tam�n vexo moi pouca asunci�n/delegaci�n de responsabilidade nos cargos intermedios que se limitan a facer de "eslabons da cadea".
As grandes deficiencias da xesti�n actual non ve?en pola natureza xuridica dos centros como ben d� Elena Mingo (directora da Red Sanitaria Unica de Utilizaci�n P�blica de Madrid), senon polos deficientes e diferentes sistemas de informaci�n (a base da casa) que non conquiren (nin conquerir�n � 100% ) encasillar nun n�mero de categorias manexables a grande variabilidade humana co resultado de que ainda agora non se pode dicri que � o que se fai nos centros sanit�rios non en que se empregan os recursos consumidos neles co cal � fantas�a calquer estudo de puntos d�biles e fortes e a implementaci�n de medidas correctivas.

Eu sego a opinar que o modelo tradicional se pode reorganizar dende dentro motivando � xente para conquerir-las mellores resultados no seu traballo i que eses "mellores resultados" ser�n o paradigma da eficiencia: "m�s con lo mismo o lo mismo con menos" sen por en perigo nin a CALIDADE-EFICACIA (obxectivo n?1) nin a transparencia .
Evidentemente a nivel macro s� nos queda mirar e ver; os hospitais p�blicos sempre atender�n �s casos mais dificiles t�cnica e humanamente e os outros lles ser� doado adiacarse �s procesos de "alta resoluci�n" onde o valor engadido xere plusvalias.

Ningún comentario:

Publicar un comentario

Normas de Publicación de Comentarios:

1.-Non se aceptarán comentarios que non teñan relación coa temática tratada neste blogue e o artigo en cuestión. Para comentarios de índole xeral empregar outras canles.
2.-Prefírense os comentarios asinados ainda que se permiten os anónimos. A educación e o respeto son imprescindibles porén a confrontación argumental que poida existir. Non se publicarán descualificacions ou insultos aínda que o autor se identifique.
3.-Si o teu comentario non se publica ó cabo de 48 horas podes porte en contacto polas vías alternativas; asemade si sufres atrancos técnicos.

Gracias pola túa aportación
Gracias por tu aportación
thanks for your input