Google+

Revisión e novo documento

Con motivo do curso "Bases anatómicas da instrumentación cirúrxica" que esta a organizar a Universidade de León no seu campus en Ponferrada, Vimos de revisa-lo documento MATERIALES QUIRÚRGICOS e publicamos tamén unha presentación sobor SUTURA MEC�NICA Na que, polo de agora, notaredes que fallan os videos... non temos espacio dabondo para "colgalos" pero o acadaremos (con algo de incomodidade polos pop-ups).

PRIORIDADES...

�s politicos en campa?a (sexan do sino que sexan) sempre se lles oe o mesmo cando falan da sanidade p�blica; o seu principal problema son as listas de demora, difiren (e non moito) nos plantexamentos para po-las cousas nun lugar coherente porque mentres uns insisten en incrementa-los recursos pr�pios outros insisten en acudir a recursos alleos (e todos prometen mellora-los rendimentos dos actuais recursos e ofertan programas de autoconcertaci�n).

Tra-la "tragala" das derradeiras transferencias cada conselleria de saude das comunidades deber�a loitar con este problema cos seus recursos e semellou que as� era cando alguhas escomenzaron a regular por decreto (que non lei) unha demora m�xima para procedementos cir�rxicos e o feito de acudir � competencia entre centros da pr�pia rede ou asimilables(SERGAS, IMSALUD, SAS, SVS...). Mais os derradeiros "movimentos" publicitados semellan ir noutra direcci�n...

Varias comunidades se estan a aplicar no desenrolo dos regulamentos pendentes da lei de dereitos do doente po?endo especial �nfase nun aspecto que, dende o meu punto de vista, nas actuais circunst�ncias � marxinal. ?como explicar a algu�n que agarda (en termos "reais") 4 ou 5 meses para se operar de unha colecistectom�a que neses meses non se puido operar para que outros doentes tivesen unha habitaci�n para eles s�s?... eu coido que moitos dirixentes da sanidade se deixan imbuir polo marketing e os conceptos de "calidade percibida" cos que xoga a sanidade privada e polos seus propios desexos de cara �s s�as prefer�ncias � hora de emprega-los servicios sanit�rios i esquecen o verdadeiro obxectivo dos sistemas sanitarios asistenciais universais... non se sost�n esto cando hai moitos centros con ocupacions medias por riba do 80% e varias programacions cir�rxicas suspendidas por falla de camas. Iso sen falar das esperas para probas diagn�sticas que requiren ingreso.

En fin cada que emprega os recursos que lle foron "concedidos" como mellor lle parece... ?se pediran responsabilidades cando estas planificacions "politicas" den en insuficiencia de recursos ? ou ?voltaremos a pagar os de sempre con outros "cero patatero" ?. Castela Le�n, Estremadura, Valencia, e Asturias estan a regula-lo dereito a habitaci�n individual... nunha lectura r�pida o mais razoable semella o plantexamento de Cesar Anton que procura non restar recursos � sistema para implantar este "dereito secund�rio"; no outro extremo parece situarse o goberno de Ibarra que vai a por 30 millons de euros en infraestructuras para este fin.

Evidentemente busco o debate respecto a esto asi que xa sabedes que "clic" en "podes opinar" e a rajar...

Cando nos cronometren ata as miccions e como aterra Elena

Neste artigo de Diario M�dico podemos apreciar a resposta a porque tantas e tantas veces as programacions cir�rxicas non "casan" coas horas de asignaci�n efectiva que teñen dos quir�fanos as especialidades... porque non teñen NPI do que sucede dentro. Para remedialo uns con #modestia# acollen a un cir�rxico na s�a equipa para que os oriente... outros como os do artigo xogan o "gran hermano". Xa comentei no meu blog persoal que un dos usos dos chips RFID podia ir por esta via... vede tam�n:Evidentemente o que se d� no artigo (incluso nas p�xinas das empresas que proveen as tecnolox�as ) non ten por que ser negativo; vamos, que non ten porque repercutir na calidade das intervencions cirurxicas nin das "operacions" que se fan entrono i entre elas:traslado e colocaci�n do doente, limpeza , control e reposicion de stoks (cir�rxicos e anest�sicos), mantemento do instrumental... O que haber� que ter en conta � hora de deseña-los est�ndares polos que se rexiran estas "operacions" � canto tempo se lles vai a adicar e quen as vai facer para facelas BEN.

NOUTRA ORDE DE COUSAS....

O PP xa ten decidio cal � o eixo da sua politica de oposici�n no campo da sanidade (estatal) ; ante as vacilacions aparentes da ministra (que se esta a toma-lo seu tempo porque de sanidade NPI ) atacan con que a fragmentaci�n sanitaria en 17 modelos � un feito. coma sempre xogan a que se esquenza de supeto que o remate dese modelo se deu nos derradeiros anos; en concreto dende que liscou a "nena dos cocidos" e se puxo � fronte do ministerio a algu�n do gremio que sab�a cara onde quer�a o PP leva-lo sistema. Agora resulta que non hai sistema de financiaci�n pechado... que gracia. Non respostaban iso cando se lles ped�an memorias econ�micas para as transferencias , a lei de cohesi�n etc...

Na miña opini�n ( para eso temos un blog, para publicar noticias dende os nosos puntos de vista, pero dando a faciana ) non ser� tan preocupante o n�mero de cidadans que nos despracemos ( si eu incl�ome, ¿ou � que son parvo?) entre comunidades para ter menos demoras, mais prestacions e mellores prezos nos medicamentos; coma o ser� a atenci�n �s cidadans comunitarios que con maior asiduidade veñen a pasa-la sua xubilaci�n en territorio español e, sobor de todo, a cantidade de "novos" cidadans europeos que precisar�n asistencia sanitaria nas nosas comunidades e polos que ser� dificil obte-lo pago correspondente.

EDICIÓN 10/9/2013

Cáseque 9 anos e medio dempois desta diátraba a realidade vense aproximando... Este artigo o reflicte
"Expanding potential of radiofrequency nurse call systems to measure nursing time in patient rooms"  que busca explora-la posibilidade de empregar chips RFID nos 'buscas' das enfermeiras para avalia-lo tempo que pasan nas habitacions.
Tende en conta que se trata do entorno USA onde hai moitas compañeiras "especializadas" que traballan 'on call' pero ahí está o dato.