Google+

Explicación.

Titulei o anterior post Relabazada porque son varias as que se cruzan no feito da aprovación dese decreto de especialidades.

1º Para min, coidei que o descarado aliñamento de Jurado e os outros reyezuelos da OCENF co PP faría que o actual goberno 'conxelase' o tema á espera de axeitalo á reforma universitaria. Non calculei tan mal ó pensar que se lles restaria poder ós colexios e se equilibrarían as comisions nacionais de cada especialidade coas sociedades científicas correspondentes ainda que sí me sorprende a inclusión de 2 vocais dos profesionais en formación ('elexidos por eles').

2º Para a enfermería hospitalaria (especializada que dí a administración; ¿trocarán este nome?) que encheu un pazo de congresos en apoio a un decreto que mete o 70% do traballo nunha especialidade caixón "Médico-Cirúrxica" mentres no nivel primario poden 'elexir' entre Comunitaria, Xeriatrica e Laboral.
¿u-la alta especialización das unidades de coidados intensivos (xerais ou ainda mais especializadas)?
¿A non creación da especialidade cirúrxica implica a aceptación de que o papel da enfermería quirúrxica xeral o poden desenrolar técnicos de grao medio(si, esa ferida ainda segue aberta)?
¿u-lo recoñecemento ó altísimo valor engadido da enfermeiria nas urxencias (hospitalarias i extrahospitalarias) cun grao integración nas equipas multidisciplinares que xa quixeramos moitos?.

3º Para quen faga esas especialidades (cobrando eses 3 anos salarios de miseria con condicions laborais de Burundi) coa esperanza de mellorar o seu salario ou estabilidade. Como se viu no post (en negrita, en itálica e subliñado) a administración central cubriulle ben as espaldas ás autonomías que xa bastante teñen o cu ó aire co tema do mal negociadas que están as transferéncias i co tema da antiguedade de todo o persoal que vai pasar a fixo mercede á santaopeextraordinaria.

As "vellas glorias" teremos que apreta-los cóbados para conquerir o título na convocatoria extraordinaria e, de entrada, non servirá para ren.

Relabazada

REGULADA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE

ESPECIALISTA EN ENFERMERÍA

La normativa establece siete especialidades para el personal de Enfermería: Obstétrico-Ginecológica (Matrona), Salud Mental, Geriátrica, del Trabajo, de Cuidados Médico-Quirúrgicos, Familiar y Comunitaria, y Pediátrica

Establece un sistema de formación de residencia para los nuevos titulados y regula el procedimiento especial por el que los enfermeros que acrediten su ejercicio profesional y superen una prueba de evaluación podrán acceder al título de especialistas

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto sobre especialidades de Enfermería, por el que se regula la obtención del título en siete especialidades: Obstétrico-Ginecológica (Matrona), Salud Mental, Geriátrica, del Trabajo, de Cuidados Médico-Quirúrgicos, Familiar y Comunitaria, y Pediátrica.

La entrada en vigor de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, de 21 de noviembre de 2003, determina la necesidad de proceder a una nueva regulación reglamentaria de las especialidades en Ciencias de la Salud, incluidas las de Enfermería, y de los órganos de apoyo a la formación especializada.

El Real Decreto aprobado hoy regula aspectos importantes como la formación de los enfermeros y la adaptación de la profesión a la realidad demográfica y social de nuestro país. El texto ha contado con los informes favorables de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud (SNS), del Comité Asesor de Especialidades de Enfermería y del Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería.

Sistema de formación y comisiones de especialidad

La formación del enfermero especialista se realizará por el sistema de residencia en unidades docentes acreditadas. Para acceder a esta formación los aspirantes deberán superar una prueba anual, única y simultánea de carácter estatal.

Los programas de formación especificarán los objetivos y competencias profesionales que deberán adquirir los aspirantes al título, y determinará el tiempo de formación. También indicarán, cuando proceda, las áreas específicas para cuya enseñanza será necesario encontrarse en posesión del título de especialista.

El Ministerio de Sanidad y Consumo designará una comisión nacional para cada una de las especialidades de Enfermería, que darán asesoramiento a la Administración y serán las encargadas de elaborar los programas formativos y de establecer los criterios de evaluación, tanto de unidades docentes como de los especialistas en formación, en cada una de las áreas.

Las comisiones nacionales de especialidad estarán constituidas por once vocales: dos a propuesta del Ministerio de Educación y Ciencia, cuatro nombrados entre especialistas de reconocido prestigio a propuesta de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, dos en representación de entidades y sociedades científicas de ámbito estatal, uno propuesto por el Consejo General de Colegios de Enfermería y dos en representación de enfermeros especialistas en formación, elegidos por éstos.

Acceso excepcional al título de especialista

El Real Decreto aprobado hoy determina que la obtención del título de Enfermero Especialista por profesionales que presten o pasen a prestar servicios en centros y servicios sanitarios del Sistema Nacional de Salud no implicará el acceso automático a la categoría y plazas de especialistas concordantes, ni la condición de personal fijo o temporal en categorías ya existentes o de nueva creación. Dicho acceso se producirá a través de los sistemas de selección y provisión de plazas establecidos en el Estatuto Marco o en la norma que resulte aplicable, y tampoco supondrá el derecho al desempeño automático de las funciones correspondientes a dicha categoría ni al percibo de diferencia retributiva alguna.

El Real Decreto establece también el procedimiento excepcional mediante el que, una vez que se publique en el Boletín Oficial del Estado la oferta de plazas de cada especialidad, los enfermeros que acrediten su ejercicio profesional y superen una prueba de evaluación podrán acceder al título de especialistas. Los aspirantes deberán encontrarse en una de las siguientes situaciones:

Haber ejercido como enfermero en actividades propias de la especialidad durante un periodo mínimo de cuatro años.

Haber ejercido en actividades propias de la especialidad dos años y, además, acreditar una formación continuada previa a la solicitud de, al menos cuarenta créditos o estar en posesión de un título de posgrado de carácter universitario, no inferior a veinte créditos o doscientas horas.

Haber ejercido durante al menos tres años como profesor de Escuelas Universitarias de Enfermería y adscritas, en áreas de conocimiento relacionadas con la especialidad de que se trate, siempre que, además, se acredite, al menos, un año de actividad asistencial en actividades propias de la especialidad solicitada.

La disposición transitoria tercera del Real Decreto establece un régimen especial de acceso al título de Especialista en Enfermería del Trabajo. Podrán acceder directamente a este título los diplomados en Enfermería y Ayudantes Técnico-Sanitarios que se encuentren en posesión del Diploma de ATS/DUE de Empresa o de Enfermería del Trabajo, siempre y cuando acrediten que, antes de que finalice el plazo de presentación de solicitudes, poseen un ejercicio profesional mínimo de cuatro años en el correspondiente ámbito.

LONXE DE REMATAR

Lonxe de rematar esta agria polemica foi collida polo sensacionalismo e, violando a legalidade sobre difusión de datos das historias clínicas, posta o sevizo do 'xogo partidista' (por uns e por outros). ¿Merece Luis Montes unha campaña de linchamento coma esta?. ¿Merece Lamela tanta protección mediatica?; ¿e ó revés?.

Xa dende o principio se oe comentar polos pasillos "a ver quien seda ahora a un paciente..." mais estas dúbidas estanse facendo reais cando se constata unha diminución no consumo de morfina ( artigo de el pais o 17/04/2005 ) e cando ate o recien elexido presidente da OMC non sabe por onde sair deste embrollo...

Noutra orde de cousas...

Non deixedes de ve-lo video e a galeria de imaxes que ten colgadas National Geografic do desenrolo human intraútero. Emiten o documental o día da nai.

Perxuizo para a sanidade pública

Quen me coñeza de vello hase de dar conta que veño deixando de lado o "asunto Leganés".

I é que coido que o único que vai sair disto é o que titulo neste post: Perxuizo para a sanidade pública... Mais, hai alguns 'flecos' do tema que non podo deixar de lado por mais tempo:

 • ¿Podo facer eu unha denúncia anónima contra un Conselleiro de Sanidade por adxudicación de millons de € á sanidade privada sen criterios nen protocolos?, ¿investigaríase tal denúncia?.

 • ¿Porqué dempois de tres investigacions 'profundas' nas que non se atopan mais ca defectos administrativos alguns seguen a cargar co tema de que o que se fixo foi "Anticipar el desenlace para ahorrar recursos al sistema"

 • ¿A quen lle preocupa realmente o "ben morrer" das persoas?.

  A mediciña paliativa leva tempo escondida en España, sego gardando e ollando de cando en vez o libro de protocolos do libro "Control de sintomas en el enfermo con cancer terminal" do hospital 'el Sabinal' (Las Palmas de Gran Canaria) editado en 1992 (D.L. M-8264-1992) e as fotocopias do libro de recomendacions da SECPAL publicado polo Ministerio de sanidade en 1993 (ISBN 84-7670-351-1) e, sen coñecer en concerto os protocolos aplicados nas Urxencias do hospital de Leganes, si me atrevo a dicir que non andarán moi lonxe dos que nesas plublicacions aparecen. Ignoro si o señor Juan Carlos Escudier ou o señor M. Lamela coñecen por exemplo a definición de 'enfermo terminal' e a enumeración de 'Dereitos do enfermo terminal' que veñen ahi indicados o que si sei é que estas actuacions van conquerir que moitas persoas sufran agonias horrendas e que os profesionais da sanidade nos atopemos confusos no momento de afrontarmos estas situacions.

  Agora é necesario:

 • Restablecer a confianza dos cidadans no bó criterio dos profesionais á hora de atender estes casos.

 • Reforzar o marco legal, regulamentario e protocolario da atención paliativa.

  Espero que, a longo prazo, este incidente sirva para proporcionar mellores coidados paliativos mellorando a faceta da atención domiciliaria a estes doentes por exemplo. Porque as persoas pasamos e os feitos permanecen.
 • Carreira profesional non é antiguedade

  Os sindicatos de galicia e o conselleiro firmaron un convenio sobor do "texto del Proyecto de Decreto sobre el Régimen Extraordinario de reconocimiento del desarrollo profesional del personal estatutario de las categorías de licenciados sanitarios del Servizo Galego de Saúde".

  O detalle que dán Europa press e A Voz de Galicia descrebe un sistema de antiguidade puro e non reversible... semella un logro dende o punto de vista sindical mais: ¿É iso unha carreira profesional?, ¿U-la motivación e o fomento da implicación no traballo, na formación e na investigación?. Se no anterior post sobor do proxecto da Xerencia Rexional de saude (SACYL) dixen que semellaba un galimatias de cretos e evaluacions isto é o extremo oposto: Demasiado simples.

  Vexo claro que estamos en campaña electoral e que o Conselleiro asinou este "proxecto" coa intención de manter satisfeita e calada á influinte clase facultativa do SERGAS mais, ¿terá intención real de cumplilo?.