Google+

Primeiro documento

A xeito experimental e sempre pendente de revisi�ns, criticas, consellos e axudas colgo este documento sobre MATERIALES QUIRURGICOS ver. 2.0 centrado sobor de todo nos materiais de sutura.
28 de Maio 2004: trocamo-lo link para a rev 1 deste documento. Seguimos dispostos �s vosas suxerencias.