Google+

Compras con evidencia

Levo tempo facendo comentarios i entradas nos que sosteño a necesidade e a conveniencia de centralizar (ou sindicalizar) as compras de material funxible do sistema sanitario público tanto para os artigos nos que se consumen grandes volumes como para aqueles que, polas súas características, son de escaso emprego mais absolutamente precisos e que presentan problemas de conservación/caducidade.

E dándolle voltas ó tema vexo que este ten tomado un cariz mais ben económico administrativo de modo que, tal e como teño preconizado, se produzan aforros importantes nos custes do material, se reduzan as perdas por caducidade e a administración poda ter un mellor control operativo dos expedientes de contratación. O SERGAS botou a andar o sistema integracom (.PDF 2,76 Mb) que, ademais, tiña a ambiciosa idea de aproveita-las TIC para os trámites administrativos dos expedientes de compras.Pola súa banda o Sacyl iniciou vai uns anos o sistema de "Concurso de Determinación del Tipo" (CDT) polo que, mediante un Pliego de Prescripcions Técnicas e un Pliego de Clausulas Administrativas Particulares se fai a determinación dos productos e dos fabricantes/distribuidores dos mesmos que poderán resultar adxudicatarios dos respectivos procedementos negociados que se desenvoltarán en cada centro de gasto. Neste sistema incídese especialmente nas condicions de prezo máximo de licitación e nas condicions de solvencia económica, financieira e técnica dos proveedores con factores como un mínimo de facturación ou a presencia dun almacen na comunidade. A valoración técnica realizase mercede a escalas descritas nun documento de Informe Técnico específico para cada concurso que se debe empregar como guía á hora da valoración das mostras; ditos items son importantes pero limitados a aspectos moi básicos: Visibilidade do contido do envase, dobre envasado, zona e dirección de apertura sinalizada... O resultado é un CD no que se incluen os Pliegos xa mencionados, o informe referido e un documento de productos homologados segundo os lotes licitados.

Ben; todos estes esforzos teñen as súas virtudes mais no que implica ós profesionales que prestamos a asistencia ten evidentes flaquezas. A información técnica non soe vir acompañada de apoios no canto os aspectos relacionados co emprego en sí do dispositivos, especificacions técnicas de uso e informes da evidencia científica relevante e pertinente que se poden valorar para toma-las decisions de compra.

Si é certo que na península ibérica hai unha rede de axencias de avaliación de tecnoloxías sanitarias (Avalía-t, Osteba, AATRM,...,Instituto de Salud Carlos III) todos integrados na rede europea e na internacional que producen ese tipo de información e a publican na web con grande abundancia de referencias; mais, a maioría, referidos a avaliación da nova alta tecnoloxía ou de definición de criterios de emprego axeitado de tecnoloxías e procedementos diagnósticos e/ou terapeuticos.

Non se atopan, polo de agora, esforzos asimilables ós da británica "centro de compras baseadas na evidencia" da axencia de compras e suministros do NHS ou o Dispositivo de avaliación e informe de enxeñería clínca (CEDAR) que realiza os informes sobre os dispositivos de uso médico xerais; o BIME (na fermosa Bath) que se centra nas bombas de infusión, MagNET centrado nas tecnoloxías de resonancias magnéticas ou a moi interesante ATEC (en Derby) que se encarga das avaliacions das tecnoloxías asistenciais como os apósitos de curas (.PDF), os colchons antiescaras(.PDF) ou o sistemas de vacío -VAC- para curas (.PDF). Como se pode ver na imaxe os informes están graduados en Revisión de evidencias, avaliacions tecnolóxicas e guia para compradores. Toda a información está disponible de balde (neste .xls podedes ver a lista completa segundo se vai actualizando)Estas son as que quero destacar as guias de comprador pola súa amplitude de miras que abrangue dende a revisión das bases científicas do dispositivo en cuestión, os diferentes tipos, os usos atopados, unha ampla revisión bibliográfica e informes detallados dos dispositivos de cada fabricante.

Non digo que a avaliación rigurosa das novas tecnoloxías, a información relevante sobre as tecnoloxías emerxentes ou as indicacions sobre uso non sexan precisas, mais ese mesmo rigor se pode aplicar a temas mais 'mundanos'...coido que o fallo volta a ser a falla de multidisciplinariedade nas equipas o que leva a centrar as avaliacions en ópticas mais propias dunha profesión ou "ladeira" do sistema que a todo o sistema en sí.

Para rematar deixar no aire algunhas suxerencias de cara ó futuro. A parte das guías de marca corporativa hai poucas guías de recursos materiais que permitan unha identificación rápida dos productos e as súas características principais; eu vexo factible que se xeneren catálogos con imaxes (incluso con vídeos) e interactividade de xeito que non só se amosase, por exemplo, unha xeringa, senon as súas compoñentes principais e as posibles variantes da mesma tanto en cuantitativo como en cualitativo, as melloras de seguridade e, enlazada, a documentación relevante sobre o tema. Ocórreseme que o formato WIKI podería dar unha vía a esta idea pois xa se escomenza a empregar en outras áreas da sanidade; por exemplo en imaxes ecográficas.

Bueno, hai que ir xogar coa neve...

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Normas de Publicación de Comentarios:

1.-Non se aceptarán comentarios que non teñan relación coa temática tratada neste blogue e o artigo en cuestión. Para comentarios de índole xeral empregar outras canles.
2.-Prefírense os comentarios asinados ainda que se permiten os anónimos. A educación e o respeto son imprescindibles porén a confrontación argumental que poida existir. Non se publicarán descualificacions ou insultos aínda que o autor se identifique.
3.-Si o teu comentario non se publica ó cabo de 48 horas podes porte en contacto polas vías alternativas; asemade si sufres atrancos técnicos.

Gracias pola túa aportación
Gracias por tu aportación
thanks for your input